Devlet Personel Başkanlığı Neden Kapatılıyor?

Devlet Personel Başkanlığı Neden Kapatılıyor?

Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsamında pek çok görev sağlanan Devlet Personel Başkanlığının kapatılacağı bildirilmişti. Pek çok yorum ve mesajlara göre DPB'nin neden kapatıldığı henüz bilinmezken detayları paylaşıyoruz. İşte Devlet Personel Başkanlığının kapatılması ve devam eden sürecin detayları.

   1451 08.12.2018

9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK ile Devlet Personel Başkanlığı kapatılacağı açıklandı.

Ancak Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan hükümleri içerisinde bulunan ifadelre göre Devlet Personel Başkanlığı görevlerini yapmaya devam edeceği ve 1 yıl sonra kapatılacağı açıklandı.

Ayrıca söz konusu Devlet Personel Başkanlığı personeli ise Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına devredilebilecek.

1 YIL İÇERİSİNDE KAPATILACAK DENİLDİ ANCAK HÜKÜMLER VERİLDİ

1 yıl içerisinde kapatılacağı açıklanan Devlet Personel Başkanlığına, 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle bir çok göre verilmiştir.

İŞTE O HÜKÜMLÜLÜKLER

Kadro ihdası
MADDE 5 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir.
(2) Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları veya bakanlıklarca hazırlanan kadro ihdas teklifleri incelenmek üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Kadroların dağılımı
MADDE 6 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında birimler itibariyle, yurtdışında ise toplam sayı olarak dağılımı yapılır.
(2) Birinci fıkraya göre yapılan kadro dağılımı incelenmek üzere kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Sürekli işçi kadrolan ve sözleşmeli personel pozisyonları
MADDE 8 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,
b) Sürekli işçi kadrolan Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sürekli işçi kadrolan ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.

 

c) Sürekli işçi kadrolarından boş olanlann açıktan atama amacıyla kullanılması, ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü olduklan engelli ve eski hükümlü işçi atamaları ile sürekli işçiyken askerlik görevi sebebiyle kurumlanndan ayrılanlardan muvazzaf askerlik hizmeti dönüşü göreve başlayacaklar hariç Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tabidir.

 

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,...
b) Sözleşmeli personel pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.
c) Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanlann açıktan alım amacıyla kullanılması, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tabidir.

Kadro araştırmaları
MADDE 10 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ve kapsama dahil kuramların personel istihdamına dair konularda kadro, pozisyon ve iş analizleri yapmaya, standartlar belirlemeye ve gerekli evrakı tetkike Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları
MADDE 11 - (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuram ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kuram ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.
(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuram ve kuruluşlar, izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Yönetmelik ve tereddütlerin giderilmesi
MADDE 13 - (1) ...
(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması ile ilgili olarak uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ilgisine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

PEKİ NEDEN KAPATILIYOR?

Üst kısımda yer alan 1 Nolu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan ve geçici nitelikte olmayan hükümleri yer almaktadır.

Ancak diğer yandan 703 sayılı KHK ile de Başkanlığa onlarca görevin verildiği görülüyor.

Önce kapatılacağı ve daha sonra kapatılmayacağı gibi yükümlerin verilmesi kafalarda soru işaretine neden oldu.

Cumhurbaşkanlığının veya Devlet Personel Başkanlığında bulunan yetkilierinin bu konuyla alakalı olarak değelendirme yapmaları gerekmektedir.

KamuPersoneli.net

Sosyal Medyada KpssRehber