2018 Eğitim Bilimleri Testinde Çıkması Beklenen Soru Tipleri 2-

2018 Eğitim Bilimleri Testinde Çıkması Beklenen Soru Tipleri 2-

   543 21.10.2018

 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Gelişim psikoljisi, doğumundan ölümüne kadar insanda meydana gelen fiziksel, psikolojik, bilişsel ve davranışsal değişimleri inceleye psikoloji dalıdır.

Gelişim psikolojisi gelişim dönemleri
1. Bilişsel gelişim
2. Ahlak gelişimi
3. Psiko-seksüel gelişim
4. Psiko-sosyal gelişim

EĞİTİM BİLİMLERİ AKILLI NOTLARIN DEVAMI BURADA

Gelişimle ilgili temel ilkeler:
1. Gelişim kalıtım ve çevrenin etkileşimi sonucunda gerçekleşir.
2. Gelişim süreklidir ve belli aşamalar halinde gerçekleşir.
3. Gelişim nöbetleşe gerçekleşir.
4. Gelişim baştan ayağa içten dışa doğru gelişir
5. Gelişim genelden özele doğru gelişir.
6. Gelişim bir bütün içerisinde gelişir.
7. Gelişimde kişiler arsı farklılıklar vardır.
8. Gelişimde kritik dönemler vardır.

Olgunlaşma: fiziksel açıdan büyüyen organizmanın yaşa bağlı fiziksel işlevleri yerine getirmesini sağlayan biyolojik değişimi açıklar.

Hazırbulunuşluk: Bireyin fiziksel biyolojik psikolojik etmenler açısından öğrenmeye hazır olması durumuna denir.

Büyüme: organizmada zamanla meydana gelen niceliksel olarak gözlenebilen fiziksel değişimlere denir. (gelişmede öğrenme vardır)

Bedensel gelişim: 
Doğum öncesi dönem-bebeklik dönemi(0-2)- ilk çocukluk dönemi (2-6) – okul dönemi(6-12) – Ergenlik dönemi (12-18)

1. Doğum öncesi dönem: Döllenen yumurta ikinci ay sonunda insana özgü özeliklerini alır ve organlar oluşmaya başlar. Bu dönem yaşam boyunca gözlenen en hızlı gelişim dönemdir.

2. Bebeklik dönemi (0-2): organizmada en hızlı bedensel gelişimin olduğu dönem doğumdan sonraki bir yıldır. Psikomotor gelişim açısından bebek altıncı ay sonunda oturabilir.

3. İlk çocukluk dönemi(2-6)

4. Okul dönemi(12-18): en hızlı gelişimi ergenlik döneminde göstermektedir.


ÜCRETSİZ ÖABT VİDEOLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bilişsel gelişim (Piaget)

İnsanın dünyayı algılamaya ve anlamaya yönelik zihinsel etkinliklerinin gelişmesi ve daha etkili hale gelmesidir.

Bilişsel gelişim dönemleri: Duyusal motor dönem(0-2) – işlem öncesi dönem (2-7) Somut işlemsel dönem (7-11,12) – somut işlemsel dönem (12 yaş ve üstü).

1. Duyusal Motor Dönem (0-2): Bebekler dünyayı reflekslerle ve fiziksel tepkilerle anlamaya çalışır. Dönem sonunda nesne devamlılığını kazanır.

2. İşlem Öncesi Dönem (2-7): Benmerkezci düşünmeye başlar.

3. Somut İşlemsel Dönem (7-11): Bu dönemde işlemleri tersine çevirebilir. Korunum kavramını kazanır.

4. Soyut İşlemsel Dönem (12 üstü)

Ahlak gelişimi:
Piaget’e göre ahlak yargılarının gelişimi bilişsel süreçlerin gelişimi ile işkilidir ve dışa bağımlı döneden özerklik dönemine doğru gelişir.

1. Dışa bağımlı dönem (6-12) : Çocuk otoriteye itaatin olumlu bir davranış olduğunu ve otorite tarafından belirlenen biçimde yapılan her davranışın doğru olduğunu düşünür.

2. Özerk Dönem (12 üstü): Başkalarının değerlendirmeleri ne göre değil kendi yaptıkları değerlendirmelere göre karar verirler. Davranışın altında yatan niyete göre değerlendirirler.

Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Kuramı: Üç düzey ve toplam altı döne önermiştir.

1.Düzey I gelenek öncesi düzey: kişi cezadan kaçınır. Ödül kazama güdüsü ile ölçütlere göre yargıda bulunur. Kendi gereksinimleri ön plandadır.

A) Dönem I itaat ve ceza eğilimi: Piaget’in ahlaksal düşüncenin birinci dönemi (dışa bağımlı dönemi) ile benze özelliklere sahiptir.

B) Dönem II Saf çıkarcı eğilim: Başkalarının da gereksinmelerini göz önüne almakla birlikte ön planda olan kendisidir. Çıkarcı anlayış vardır.

2.Düzey II geleneksel düzey: Kişi geleneksel sosyal düzeni korumaya ve toplumsal beklentilere uygun davranmaya eğilimindedir.

A) Dönem III iyi çocuk eğilimi: Başkaları tarafından onay almak başkalarını mutlu etmek bu dönemde oldukça önemlidir.

B)Dönem IV Otorite ve Sosyal Düzenin Devam Ettirilmesi: Ön planda olan toplumsal kuralardır ve tolumun onayı önelidir.

3.Düzey III Gelenek Sonrası Dönem: Kişi diğer kişilerin yargılarından ve otoriteden bağımsız olarak kendi yargılama sistemini oluşturur. Ve evrensel ahlak ilkelerine göre davranışları değerlendirir.

A) Dönem V Demokratik olarak kuralları kabul etme

B) Dönem VI Evrensel ilkeler: Bu dönemde artık kanunların da üstünde olan adalet eşitlik vb. soyut ilkelerin kavramlaştırılması yapılır. Kişinin hakları ve yaşamı değerlidir.

KPSS HAZIRLIĞINDA SIRADIŞI NOTLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Psiko-Seksüel Gelişim (Freud)
Oral-anal-fallik-gizil-genital olmak üzere 5 evre ile gelişimsel süreci ifade etmektedir.

1. Oral dönem (doğumdan 1 yaşa kadar ): Özelikle kişinin çeşitli nedenlerle kaygı yaşadığı kendini güven içinde hissetmediği durumlarda bağımlılık eğilimi artar.

2. Anal Dönem (1-3): Çocuğa tuvalet eğitiminin verilmeye başladığı dönemdir. Baskıcı bir tutum içinde bu eğitim verilirse çocuk ilerde tutucu olur.

3. Fallik dönem (3-6): Oedipus karmaşası; çocuğun kendi cinsinden olan ebeveynine düşmanca duygular, karşı cinsten olan ebeveynine is cinsel duygular beslemesidir. Bu karmaşa çocuğun gelecekte karşı cinse ve otoriteye karşı sahip olacağı tutumlarını belirler.

4. Gizil Dönem (6-12): Sakinlik dönemdir. Çocuk cinsiyet rol kimliğine ilgi duymaya başlar Hem kız hem de erkek çocuklar kendi cinsinden olan arkadaşları ile birlikte olmayı tercih eder.

5. Genital Dönem (12 yaş üstü): Meydana gelen hızlı fiziksel ve biyolojik değişimlerle birlikte cinsel dürtülerde artar ve cinsel duygular karşı cinse doğru yönelir.

Psiko-Sosyal Gelişim: (Erikson)

Erikson’a göre insan yaşamı boyunca sekiz kritik evreden geçer ve her evrede çözmesi gereken çatışma vardır.

1. Dönem 1. Güvene karşı Güvensizlik (Doğum ile 1. yaşın sonuna kadar):Çocuk yetişkinler tarafından sevgi görmezse, gereksinimleri karşılamazsa hem kendisi ehemde çevresine karşı güvensiz olur. Freud’un oral dönemine karşılık gelir.

2. Dönem 2 Özerkliğe karşı utanç ve kuşku (2-3 yaş): Freud’un anal dönemine karşılık gelir. Çocuğun kendini denetlemesinde nasıl davranacağına kendi karar vermesinde etkilidir.

3. Dönem 3 Girişkenliğe karşı suçluluk (4-5): Freud’un fallik dönemine karşılık gelir. Çocuğun davranışları sınırlandırılırsa çocuk suçluluk duygusuna kapılır. Gidereceği ortam sağlanırsa çocuk girişken bir kişilik özelliği kazanır.

4. Dönem 4 Başarıya karşı aşağılık duygusu (6-12) : Freud’un gizil dönemine karşılık gelir. Yaptıkları onaylanan ve takdir edilen çocukta başarı duygusu gelişir. Yaptıkları önemsenmez engellenirse çocukta aşağılık duygusu gelişir.

5. Dönem: Kimliğe karşı kimlik karmaşası(12-18): Freud’un genital dönemine karşılık gelir. Ergen için ön planda olan arkadaş gruplarıdır.

6. Dönem: Yakın İlişkilere Karşı soyutlanma (Genç Yetişkinlik) : Ergenlikteki kimlik karmaşasını çözümleyememişse, başkaları ile yakın ilişki kurmaktan kaçınır, kendini çevresinden soyutlar.

7. Dönem: Üretkenliğe karşı Kısırlık (Orta Yetişkinlik Dönemi) : Kişi toplum için yararlı bir şeyler yapamadığı duygusuna kapılırsa durgunluk yaşar ve yalnızca kendi çıkarlarını gözeten kendi doyumu için yaşayan biri olur.

8. Dönem: Ego Bütünleşmesine Karşı Mutsuzluk (İleri Yetişkinlik)

Sosyal Medyada KpssRehber