Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar

Gelişim ile İlgili Temel Kavramlar

   621 21.10.2018

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Büyüme

Vücudun boy, kilo ve hacim olarak artmasıdır.

Gelişme

Bireyin büyüme, olgunlaşma ve öğrenmenin etkileşimi ile sürekli ilerleme kaydeden değişmesidir.

Olgunlaşma

Vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme

yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir. Öğrenme olmaksızın kalıtsal olarak belirlenmiş büyüme örüntüsüne göre doğal olarak gelişme demektir. En güzel örneği; döllenmiş yumurtanın ana rahminde dokuz ay on gün gibi sabit bir sürede düzenli bir sıra izleyerek gelişmesi ve fetüsün doğuma hazır hale gelmesidir.

Gelişimsel açıdan “olgunlaşma” hangi anlama
gelmektedir? (2001 KPSS-3) Toplumsal   olayların   önyargısız   biçimde   ele
alınma becerisinin kazanılması Kişiliğin gelişmesi ve zenginleşmesi Ergenlik   döneminde   hızlı   fiziksel   büyümenin
gözlenmesi Toplum   tarafından   kabul   gören   davranışların
öğrenilmesi E) Bedensel     büyüme     ve   gelişmenin   gerekli
davranış değişiklikleriyle tamamlanması Bir anne bebeğine dokuz aylıktan itibaren tuvalet
eğitimi   vermeye   başlamış   ve   onu   lazımlığa
alıştırmaya   çalışmıştır.   Ancak   bebek   bir   buçuk
yaşında lazımlığa oturma alışkanhğı kazanmıştır.

Bebeğin lazımlığa oturma davranışını bir buçuk yaşında kazanması, hareket gelişiminde aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğunu göstermektedir? (2003 KPSS-81)

Davresel tepki C) Kalıtım Çevre D)Geribildirim E) Olgunlaşma

Öğrenme

Bireyin çevresiyle belli bir düzeydeki etkileşimleri sonucunda meydana gelen nispeten kalıcı izli davranış değişikliğidir.


Hazırbulunuşluk

Yeni bir öğrenme yaşantısı için kişisel yeterliklerin tümüdür. Olgunlaşmanın yanında önceki öğrenmelçri, ilgileri, tutumları, güdülenmişlik düzeyleri, yetenekleri, genel sağlık durumunu kapsayan kavramdır. Diğer bir deyişle bireyin eğitim pazarına getirdiği özelliklerin tümüdür.

Kritik dönem

Gelişim     açısından     önemli     zaman     dilimleridir. Çocukların bazı gelişim dönemlerinde ve yaşlarda belli tür   öğrenmelere   karşı   yüksek   duyarlılık   gösterme eğiliminde oldukları dönemlerdir. Bu kavramların birbiriyle ilişkilerini değerlendirirsek;

Gelişimde   önce   büyüme   ve   olgunlaşma sonra öğrenme oluşur.

 

Gelişim Psikolojisl
Büyüme Yaş

Olgunlaşma bir anlamda öğrenmenin önkoşuludur. Olgunlaşma kalıtımsal özellik taşır.

davranışın       yapılması

Birçok       psikomotor olgunlaşmaya bağlıdır.

 

Olgunlaşma,   kişinin   doğuştan   getirmiş   olduğu
potansiyelin zaman içinde ortaya çıkmasını ifade Hazırbulunuşluk,       Olgunlaşma       ve       öğrenme
etkileşiminin   bir   sonucudur.   Buradaki   öğrenme
bireyin önceki öğrenmelerini ifade eder. 

Sosyal Medyada KpssRehber