Eğitim Bilimleri 25 Soru Ve Cevabı 3

Eğitim Bilimleri 25 Soru Ve Cevabı 3

   544 21.10.2018

1. Aşağıdakilerden hangisi somut işlemler döneminin özelliklerinden değildir?

a)      Genelleme, tümevarım, tümden gelim işlemleri yapılabilir.

b)      Renk, uzunluk gibi sınıflama işlemler yapılabilir.

c)      Korunum ve tersine çevirme kapasitesi

d)      Ulaşılan sonuçlar genellenebilir.

e)      Olay ve olguları anlayabilir.

2. Adaptasyon nedir?

a)      Olgunlaşma, tecrübe ve sosyalleşme süreçlerini dengeleme

b)      Çevreyle etkileşim sonucu zihinsel yapıda meydana gelen sürekli değişme

c)      Objeler hakkında düşünme

d)      Sinir sistemi olgunlaşması

e)      Zihinsel aktivitedeki değişiklikler

3. Aşağıdakilerden hangisi Erikson’nun kimlik kazanma yada kimlik bunalımı döneminde ortaya çıkan gelişmelerden birisidir?

a)      Düşünce sistemindeki değişmeler

b)      Cinsel rollerdeki değişmeler

c)      Evlilikle ilgili düşüncelere yönelme

d)      Meslek seçimine yönelme

e)      İnanç ve değer sistemindeki değişmeler

4. Bir öğretmen olarak öğrencinizde görülen olumsuz davranışları neyin belirtisi olarak görürsünüz?

a)      Tembelliğin

b)      Dikkatsizliğin

c)      Bir problemin

d)      Yaramazlığın

e)      Başkaldırışın 

5. Bir büyük kavanozu çocuğun iki metre uzaklık ile 10 metre uzaklıkta aynı büyüklükte aynı doğrultuda algılanması hangi kavramla ifade edilir?

a)      Korunum

b)      Nesne devamlılığı

c)      Süreklilik

d)      Nesnel değişmezlik

e)      Bütünlük

6. Şehrin birinde Hans isimli biri yaşarmış. Hans’ın karısı kanser olmuş eczacıda bir ilaç varmış. Ama eczacı ilacı fahiş bir fiyata sattığı için Hans ilacı alamıyormuş. İlacı alamadığı zaman karısı hemen ölecekmiş. Bu durumda Hans ilacı çalmalıdır. Çalmazsa karısı ölecek. İnsan hayatı son derece önemlidir cevabı Kohlberg’in ahlaki gelişim evresinde hangi dönem denk gelmektedir? 

a)      1. Dönem

b)      2. Dönem

c)      3. Dönem

d)      5. Dönem

e)      6. Dönem 

7. Oyun gelişimiyle zihinsel gelişim arasında yakın bir ilişkinin olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Erikson

b)      Piaget

c)      Stone

d)      Çhurch

e)      Watson

8. Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren insanın özelliklerinden birisi değildir?

a)      Saydamlık

b)      Nüktedanlık

c)      İçtenlik

d)      Samimi

e)      Dış denetimli 

9. Maslow’a göre insanın en temel güdüsü aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Takdir beklentisi

b)      Ait olma

c)      Kendini gerçekleştirme

d)      Sevgi ve saygı beklentisi

e)      Fizyolojik

10. Çocuğun kişiliğinin gelişmesi için ana-babanın çocuklarına verebileceği en önemli şey nedir?

a)      Sürekli ve bol sevgi

b)      Olumlu ve akla uygun şefkat

c)      Yeteri kadar bol harçlık

d)      Uygun çalışma imkanları

e)      İyi bir şekilde dinlenme

11. Bir kimsenin kendisini reddetmesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Başkalarını kendinden çok sevmek

b)      Aşağılık, suçluluk ve keder içinde olması

c)      Potansiyellerini kullanmasını engelleyen duygular içinde olması

d)      Sevmediği bir işte çalışmak zorunda kalması

e)      Hoşlanmadığı bir ortamda bulunma  

12. Freud’a göre çocuğun ikinci ve üçüncü yaş dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Oral

b)      Fallik

c)      Latent

d)      Anal

e)      Genital

13. Şehrin birinde Hans isimli biri yaşarmış. Hans’ın karısı kanser olmuş eczacıda bir ilaç varmış. Ama eczacı ilacı fahiş bir fiyata sattığı için Hans ilacı alamıyormuş. İlacı alamadığı zaman karısı hemen ölecekmiş. Bu durumda Hans ilacı çalarsa başkasını kişisel eşyasına el uzatmış olur. Kişisel özgürlüğüne saygı duymak gerekir cevabı Kohlberg’in ahlaki gelişim evresinde hangi dönem denk gelmektedir?

a)      3. Dönm

b)      4. Dönem

c)      5. Dönem

d)      6. Dönem

e)      2. Dönem 

14. Piaget’e göre aşağıdakilerden hangisi kendi aralarındaki konuşma türlerinden değildir?

a)      Tekrar

b)      Birlikte konuşma

c)      Kendi kendine

d)      Karşılıklı konuşma

e)      Birlikte oynayıp birlikte konuşmama

15. Anne ve Baba gibi düşünme, duyma, davranma eğilimine ne ad verilir?

a)      Kişilik

b)      Karakteristik

c)      Özdeşleşme

d)      Huy

e)      Benzeşim

16. Annesi gibi öğretmen adayı olmak isteyen 6 yaşındaki Ayşe, oynadığı okulculuk oyunlarında annesinin bazı eşyalarını kullanmakta ve öğretmen rolü yapmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir örnek olabilir?

a)      Yansıma

b)      Transfer

c)      Özdeşim kurma

d)      Pekiştirme

e)      Klasik koşullanma

17. Öğrencinin aile baskısından kurtulmaya çalışmasının artış gösterdiği gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Doğumun ilk yılları

b)      Son çocukluk

c)      Ergenlik

d)      Erinlik

e)      Yetişkinlik

18. Aşağıdakilerden hangisi küp kuramındaki ürünlerin bölümlerinden birisi değildir?

a)      Birimler

b)      Sınıflamalar

c)      Aşamalar

d)      İlişkiler

e)      Dönüşümler 

19. Çoklu zeka kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)      Birey doğuştan tüm zeka boyutlarına (8 zeka boyutuna) sahiptir.

b)      Bireyin zeka boyutları çevreden etkilenmez.

c)      Zekanın temelinde biyolojik ve kültürel faktörler yatmaktadır.

d)      Zeka boyutlarının gelişimi farklılıklar göstermektedir.

e)      Birey zeka boyutlarına farklı düzeyde sahiptir.

20. Aşağıdakilerden hangisi organizmanın davranışında, doğumdan ölüme kadar tüm yaşam boyunca gözlenen biyolojik ve psikolojik değişiklikleri inceler?

a)      Kişilik psikologu

b)      Gelişim psikologu

c)      Okul psikologu

d)      Eğitim psikologu

e)      Endüstri psikologu 

21. Maslow’a göre insanın en az karşılayabildiği ve en üst noktada yer alan ihtiyaç aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Fizyolojik ihtiyaçlar

b)      Ait olma ihtiyacı

c)      Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

d)      Öğrenme ihtiyacı

e)      Takdir edilme ihtiyacı 

22. Bir öğretmen öğrencilerini derse her zaman hazır tutmak için dönem içinde sınav yapacağını ama sınavın tarihlerini öğrencilere haber vermeyeceği hangi tür pekiştirmedir?

a)      Değişken oranlı pekiştirme

b)      Değişken aralıklı pekiştirme

c)      Sabit oranlı pekiştirme

d)      Sabit aralıklı pekiştirme

e)      İkincil pekiştirme 

23. akıl hastalıkları, tahripkarlık, sanatçılara, pop yıldızlarına veya halk kahramanlarına karşı aşırı özdeşim hangi dönemde ortaya çıkar?

a)      Girişkenlik, suçluluk

b)      Özerklik, şüphe

c)      Kimlik, kimlik bunalımı

d)      Çalışkanlık, yetersizlik

e)      Temel güvene karşı güvensizlik

24. Çocuğun psiko-sosyal gelişiminde sosyal çevre içinde yer alan ana-baba ve arkadaşı önemli gören bilim adamı kimdir?

a)      S. Freud

b)      E. Erikson

c)      C. Rogers

d)      A. Maslow

e)      Adler

25. Freud’a göre kişiliğin kontrollü bir şekilde çalışmasını sağlayan kişilik alt sistemi nedir?

a)      Süperego

b)      İd

c)      Ego

d)      Libid

e)      Eros

kpssrehber.com 

CEVAB ANAHTARI

1.D

2.B

3.C

4.C

5.A

6.E

7.B

8.E

9.E

10.A

11.B

12.D

13.B

14.B

15.C

16.C

17.C

18.C

19.B

20.B

21.C

22.B

23.C

24.B

25.C

Sosyal Medyada KpssRehber