Öğretim Yöntemleri Testleri

Öğretim Yöntemleri Testleri

   17855 21.10.2018

Öğretim Yöntemleri Konu Testi - 1 1. Sunuş yoluyla öğretim stratejisini kullanmak is­teyen bir öğretmenin kullanabileceği en uygun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soru cevap B) Anlatım C) Problem çözme D) Tartışma E) Örnek olay 

2. Öğrencilerde eleştirel düşünme becerilerini gelişti­rebilir. İyi uygulanması durumunda orta ve daha alt düzeye sahip öğrenciler derse katılabilir. Öğrencile­rin bir konu üzerinde düşüncelerini söylemelerini ve yorum yapmalarını sağlar. İyi planlanmalı ve soru­lar dikkatli seçilmelidir. Paragrafta sözü edilen öğretim yöntemi aşağı­dakilerden hangisidir? 

A) Problem çözme B) Gösterip yaptırma C) Tartışma D) Anlatım E) Proje  

3. Öğretim yöntemi seçilirken ilk olarak göz önün­de bulundurulması gereken nokta aşağıdakiler­den hangisidir? A) Öğretmen B) Öğrenci C) Aile D) Sosyal durum E) Fiziksel koşullar 

4. Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olan Nurcan Öğretmen, okulun Heykel Bölümü'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerden heykel yapmalarını is­temiş ancak öğrencilerin bu konuda çok başarısız olduklarını görmüştür. Nurcan Öğretmenin yaptığı hata aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuyu iyi anlatmamıştır. B) Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını göz ardı et­miştir. C) İletişimini sağlıklı kuramamıştır. D) Öğrenciye çok kolay bir etkinlik vermiştir. E) Öğrencilerin dikkatini toplayamamıştır.  

5. 2005 yılında uygulamaya konulan yeni İlköğretim programının tanıtımı için yapılan bir etkinlikte birinci oturumda genel sunulara yer verilmiş, ikinci oturum­da hayat bilgisi, üçüncü oturumda matematik, dör­düncü oturumda fen ve teknoloji, beşinci oturumda sosyal bilgiler dersleri ele alınmış, her oturumda o konunun uzmanları dinleyicilere bilgi vermişlerdir. Bu etkinlik aşağıda verilen yöntem ya da teknik­lerden hangisine örnek gösterilebilir? 

A) Anlatım B) Gösterip yaptırma C) Kollegyum D) Sempozyum E) Beyin fırtınası 

6. Bir öğretmen daha önceden belirlediği bir ders sa­atinde öğrencilerine bir motorun hangi aşamalarla çalıştığını anlatmış sonra motoru kendisi çalıştır­mış daha sonra da öğrencilerin çalıştırmasını sağ­lamıştır. Öğretmenin uyguladığı öğretim yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Proje yöntemi B) Bireysel çalışma C) Örnek olay D) Problem çözme E) Gösterip yaptırma  

7. I. Hedeflerin belirlenmesi II. Üzerinde çalışma yapılacak sorunun belirlen­mesi ve tanımlanması III. Çalışma sonucunda hazırlanacak raporun özelliklerinin ve nasıl sunulacağının belirlen­mesi IV. Değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi Proje yönteminde izlenecek beşinci adım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Projenin sunulması B) Bilgilerin toplanması C) Ölçme araçlarının oluşturulması D) Grupların oluşturulması E) Projenin değerlendirilmesi  

8. Bir öğretmen, sınıftaki bütün öğrencilerin derse ak­tif olarak katılmalarını istemektedir. Öğretmenin bu amacına ulaşmak için kullanıl­ması uygun olmayan öğretim yöntemi hangisi­dir? 
A) Anlatım B) Proje C) Örnek olay D) Gösterip yaptırma E) Araştırma  

9. Öğrenci merkezlidir. Öğrenci yaparak yaşayarak öğrenir. Araştırma yoluyla öğretime uygun durum­larda kullanılır. Öğrenciler öğrenme durumlarını kendilerine göre ayarlarlar. Paragrafta özellikleri verilen öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Anlatım B) Bireysel çalışma C) Örnek olay D) Gösterip yaptırma E) Tartışma  

10. Problem çözmenin yararlarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Öğrencide ilgi ve güdülemeyi artırır. B) Öğrenciler kavram ve ilkeleri kendileri keşfe­der. C) Ekonomiktir ve kısa sürer. D) Üst düzey düşünme becerileri kazandırır. E) Daha kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. 

Cevaplar: 1-B  2-C  3-B  4-B  5-C  6-E  7-D  8-A  9-B  10-C 

Öğretim Yöntemleri Konu Testi - 2 1. 

Aşağıdaki durumların hangisinde proje yönte­mini kullanmak doğru olmaz? 

A) Disiplinlerarası çalışmalarda 
B) Araştırma yoluyla öğretimde ve üst düzey dav­ranışlarda 
C) Bireysel ve grupla öğrenmeye ve okul ile ger­çek hayat arasında bağ kurulmasına önem ve­rildiğinde 
D) Aynı anda çok kişiye bilgi verilmek istendiğinde 
E) Süreç boyunca çalışmalar önemli görüldüğünde  

2. Dinleyici grubun uzman gruba soru sorması, uz­manların bu soruları yanıtlamasıyla gerçekleşir. Paragrafta sözü edilen açıklama aşağıdaki han­gi tartışma tekniğinin en belirgin özelliğidir? 

A) Brifing B) Beyin fırtınası C) Vızıltı grupları D) Münazara E) Forum  

3. Bir öğretmen, daha önceden karşılaşmış olduğu bir trafik kazasını derste öğrencilere yazılı bir metin ile sunmuş, ardından tartışma ortamı açmış ve öğren­ciyle birlikte çözüm üretmeye çalışmıştır. Öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Gösteri B) Örnek olay C) Soru yanıt D) Gösterip yaptırma E) Anlatım 

4. Bir dersin işleyişinde veya bir öğretim sürecinde kullanılacak olan öğretim yönteminin seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Okulun sahip olduğu olanaklar B) Ailelerin sosyal durumu C) Ölçme araçları D) Öğretim araçları E) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi  

5. Kalabalık gruplara çok bilgi vermek için seçile­bilecek en uygun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sempozyum B) Anlatım C) Proje D) Örnek olay E) Problem çözme  

6. I. Problemin farkına varma II. Problemi tanımlama III. Genelleme ve sonuçlara ulaşma IV. Veri toplama V. Problemin çözüm seçeneklerini belirleme VI. Verileri değerlendirme Problem çözme aşamalarının doğru sıralandığı seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 

A) I-II-III-IV-V-VI B) I-II-III-V-IV-VI C) I-II-V-IV-VI-III D) II - III-I-VI-V-IV E) I-II-VI-IV-III-V  

7. Öğrencilerden oluşan grup, konuyu sunar ve öğ­rencilerden oluşan grup uzmanlardan oluşan gruba sorularını yöneltir. Uzmanlar bu soruları yanıtlar. Her iki grup da 3 - 5 kişiden oluşabilir. Bu paragrafta sözü edilen tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kollegyum B) Seminer C) Panel D) Münazara E) Açık oturum  

8. Sunuş yoluyla öğretimde öğrenci çoğunlukla pasif, öğretmen aktiftir. Aşağıdakilerden hangisi sunuş yoluyla öğretim yaklaşımını kullanan bir öğretmenin dersi mo­notonluktan kurtarmak ve öğrenciyi öğrenmeye güdülemek için yapması gereken davranışlardan biri değildir? 

A) Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarını göz önünde tut­mak B) Konuyu öğrenciye anlattırmak C) Materyal ve örneklerden yararlanmak D) Ders sonunda değerlendirme yapmak E) Ders esnasında öğrencilerin soru sormalarına fırsat vermek  

9. Öğrenciler konunun temel yapısını tümevarım yo­luyla keşfederler. Tümevarımda örneklerden kural­lara ve genellemelere ulaşma vardır. Sonuçta kural ve genellemeleri keşfeden öğrencidir. Paragrafta sözü edilen öğretim stratejisi ve buna uygun öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Buluş - Örnek olay 
B) Sunuş-Anlatım 
C) Araştırma-inceleme - Tartışma
D) Sunuş - Bireysel çalışma 
E) Sunuş - Problem çözme  

10. Problem çözme yönteminin birinci basamağı prob­lemin farkına varmaktır. Problemi tanımlama olarak devam eden bu sü­reçte yeterince bilgi varsa 3. basamak aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Problemi çözümleme 
B) Genelleme ve sonuçlara varma 
C) Problemi tekrar çözme 
D) Problemin çözüm seçeneklerini belirleme 
E) Verileri değerlendirme 

Cevaplar: 1-D  2-E  3-B  4-E  5-B  6-C  7-A  8-B  9-A  10-D

Sosyal Medyada KpssRehber