Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Soru Ve Cevapları 1

Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Soru Ve Cevapları 1

   8537 23.10.2018

SİYASET BİLİMİ (SORU CEVAP)

S.1- Felsefe ile bilim arasındaki temel farklılık nedir? 
Felsefe olması gerekeni, bilim ise olanı inceler. 

S.2- Toplumları "üretim biçimlerine" göre ayıran ilk düşünür kimdir? 
İbni Haldun 

S.3- Sosyoloji deyimini ilk kez kim kullanmıştır? 
Augoste Comte 

S.4- Sistem yaklaşımının siyaset bilimindeki öncülüğünü yapan David Easton'a göre siyasal sistemini üç üyesi nedir? 
Siyasal Topluluk-Siyasal Rejim- Siyasal Otorite 

S.5- Siyaset biliminin temel kaynaklarından "prens" adlı eser kime aittir? 
Makyavel prnes adlı eseri prenslikler döneminde onlara duyulan hayranlığın ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

S.6- Sosyoloji deyimini, felsefe tarihi içinde ilk defa kullanan araştırmacı kimdir? 
A.Comte sosyolojinin kurucusu ve sosyoloji terimini ilk kullanan araştırmacıdır. 

S.7- İnsan doğasının değişebilir olduğunu vurgulamasıyla toplum bilimlerine katkıda bulunan ünlü düşünür kimdir? 
K.Marx değişmeyle en çok ilgilenen kişidir. "Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" sözü ona aittir. 

S.8- M.Weber için söylenebilecek özellik ve görüşler içinde sayılabilecek bir tane söyleyiniz? 
Bürokrasinin rejimlere etkisine değinir. 

S.9- "Amerika'da Demokrasi" isimli eserin yazarı olan ünlü düşünür kimdir? 
A.Tocqureville'nin bu yapıtı tam anlamıyla bilimsel ilk yapıttır. 

S.10- Yöntem ve teknik tutkusunu bırakmış olan, toplum bilimsel düş gücünü, harekete geçirmeyi savunan düşünür kimdir? 
C.W. Mills 

S.11- Yapısal ilişkiler içindeki öğelerden oluşan bütüne ne denir? 
Sistem 

S.12- İşlevci yaklaşımın ilk ünlü düşünürü kimdir? 
Malinavski 

S.13- Sistemci yaklaşımın öncülüğünü yapan düşünür kimdir? 
David Easton 

S.14- Siyasal konu olarak siyaset bilimi kapsamında yer alanlar? 
Yerel Yönetimler 
Kamu Yönetimi 
Devlet Organları 
Anayasa 

S.15- Siyasal düşünce alanında felsefeden bilime doğru yönelişin kimle başladığını söyleyebiliriz? 
Aristo'nun politika adlı kitabı siyaset biliminin en eski başvuru kaynağını oluşturur. 

S.16- Siyaset biliminin kapsamında yer alan sınıflandırmalar? 
Siyaset Kuramı 
Siyasal Kurumlar 
Partiler, Siyasal Gruplar 
Uluslararası İlişkiler 

S.17- Siyaset Biliminin yöntemini doğru olarak sıralandırılması nasıldır? 
Gözlem, Sınıflandırma, Yorum 

S.18- Toplumları ilk olarak üretim biçimlerine göre ayıran kimdir? 
İbn-i Haldun 

S.19- Aquste Comte'a göre sosyolojinin iki bölümü nedir? 
Toplumsal Dinamik 
Toplumsal Statik 

S.20- Bürokrasinin çağdaş siyasal rejimler içindeki ağırlığını vurgulayan kimdir? 
M.Weber 

S.21- Çağdaş Siyasat Biliminin konusu en doğru şekilde nasıl belirtilir? 
Siyasal kurum ve davranışlar 

S.22- Toplumsal araştırmalarda Siyasal Bilimciler yansız olabilir mi; hangi toplumları incelerken tamamen yansız olabilirler? 
Tamamen tarafsız olmaları mümkün değildir. 

S.23- Siyaset biliminde neden-sonuç ilişkisi ile ilgili olarak verilen doğru ifade nedir? 
Tüm bilim dallarında olduğu gibi kesin bir neden-sonuç ilişkisi vardır. 

S.24- Su ve insanın değişimi ile ilgili önermelerden doğru olan nedir? 
Su binlerce yıl özelliklerini korumasına karşılık insan koşullara bağlı olarak sürekli evrimleşir. 

S.25- 158 Kent Devleti Anayasasını inceleyerek, ilk bilimsel içerikli kitabı olan "politika" yı yazan düşünür kimdir? 
Siyasal düşünce alanında felsefeden bilime yöneliş Aristo ile başlar. Yunan siyaset ve kent devletlerini karşılaştırarak "Politika" adlı eseri yazan Aristo'dur. Siyaset biliminde halen var olan en eski başvuru kaynağıdır. 

S.26- Ekonomik etkenlerin toplumsal olaylar ve toplumsal olaylarında siyasal sistemler üzerindeki etkilerini ilk kez araştıran düşünür kimdir? 
Ekonomik durum, siyasal yapı ve üretim gibi konularda ilk akla gelen düşünür Marx'tır. Ama Marx'tan önce bazı batılı kaynakların sosyoljinin kurucusu saydıkları İbni Haldun tarafından ilk defa bu konular derinlemesine incelenmiştir. 

S.27- Siyasal iktidarın ele geçirilmesi, korunması ve güçlendirilmesi gibi konuları "Prens" adlı kitabında inceleyen düşünür kimdir? 
Makyavel 

S.28- Çağdaş siyasal rejimleri "Güçler Ayrımı" ilkesi ile etkileyen siyaset bilimci kimdir? 
"Yasaların Ruhu" adlı eserinde toplumsal kurallarla coğrafi koşulları bağdaştırmaya çalışarak, olması gerekeni değil olanı inceleyen doğal çevre-siyaset bağını kuran, güçler ayrımı ilkesini geliştiren düşünür Montesquieudur. 

S.29- Merton'a göre, toplumsal yapının işleyişini zorlaştıran işlev nedir? 
Bozuk İşlev 
S.30- Max Weber'in siyaset bilimine yaptığı katkılar? 
Bürokrasinin çağdaş siyasal rejimler içindeki ağırlığını vurgulaması 
Düşüncelerle çıkarlar ve içsel durumlarla dışsal sistemler arasındaki bağlantıların önemine dikkat çekmesi 
Sınıf ve statü kesin bir ayırım yapması 
Geleneksel otorite, bürokratik otorite, karizmatik otorite 

S.31- Davit Easton'a göre siyasal sistemin çevrili olduğu ortamlar? 
Psikolojik Ortam 
Toplumsal Ortam 
Biyolojik Ortam 
Fiziki Ortam 

S.32- Toplum bilimlerinde kesin bir neden-sonuç ilişkisinin kurulamayaşının nedeni nedir? 
Toplumsal olayların çok nedenli-etkenli olarak ortaya çıkması 

S.33- A.Comte'un toplumsal bilimlerin doğmasına asıl katkısı ne olmuştur? 
Toplum biliminin konusunun sınırlarını belirgin hale getirmesi. 

S.34- Aristo'nun 158 kent devleti anayasasını ve siyasal sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelemesi ve görüşlerini bu çalışmaların sonuçlarına dayandırması nasıl bir tutumun ifadesi olabilir? 
Bilimsel 

S.35- Çağdaş çoğulcu rejimlerin kurumsal temellerini araştıranlara, araştırmalarını Aristo'ya kadar ***ürmelerinin önerilmesinin nedeni nedir? 
Çoğunluğun yönetime katılmasının erdemlerinden sözedip güçlü bir orta sınıfın sağlıklı bir rejim için önemli olduğunu söylemesi. 

S.36- Maurice Duverger'in "Siyasal Bilim Yöntemleri" adıyla yayınlanan kitabı daha sonraki baskılarında ad değiştirmek ve "Toplumsal bilimlerin yöntemleri" başlğını almak zorunda kalmıştır. Bunun ana nedeni nedir? 
Siyaset bilimi sosyalbilim olduğundan yöntemlerinin de aynı olması gerekir. 

S.37- Gözlenen olayların sınıflandırılması sonucunda değişmez, her zaman ve her yerde geçerli olan neden-sonuç ilişkilerine varılabiliylorsa, yorum aşamasında elde edilen bu sonucu ne denir? 
Bilimsel Yasa 

S.38- Siyaset Biliminde yer alan Siyaset Kuram? 
Siyaset Kuramı (Genel) 
Siyasal Düşünceler Tarihi 

S.39- Siyaset biliminde Yer alan Siyasal Kurumlar? 
Anayasa 
Devlet Org. 
Yerel Yönetimler ve Bölge Yön. 
Kamu Yönetimi 
Devletin Ekon. ve Top. Gör. 
Karşılaştırmalı siyasal Kurumlar 

S.40- Siyaset Biliminde yer alan Partiler, Siyasal Gruplar Kamuoyu? 
siyasal partiler 
Siyasal Grup ve Dernekler 
Yurttaşın Devlet ve Hük. (seçimler) 
Kamuoyu 

S.41- Siyaset Biliminin kapsamında yer alan uluslararası ilişkiler? 
Uluslararası Siyaset 
Uluslararası Örgütler ve Yönetim 
Devletler Hukuku 

S.42- Gözlenen olayların sonucunda, değişen, her zaman heryerde geçerli olmayan, kesinliği olmayan nedir? 
Kuram teori 

S.43- İnsan aynı, ırmakta 2 kez yıkanamaz diyen kimdir? 
Heraklit 

S.44- İşlevci yaklaşımın ikinci büyük ismidir. işe Malinowskinin eleştirisiye başlayıp "Toplumsal Yapı içindeki parçaların her zaman diğer parçalarla bütünleştiğini söyleyemeyiz diyen kimdir? 
Robert. K. Merton 

S.45- Talcott Persons başka bir işlevci düşünür olup, her toplumsal sistemin 4. zorunlu işleve karşılık vermesi gerektiğini savunmuştur. Nedir bu 4. işlev. 
a) Hedeflerin İzlenmesi 
b) Kurumsal veya gizli istikrar 
c) Fizik ve Toplumsal çevreye uyum 
d) Üyelerin toplumsal sistemle bütünleşmesi

 

S.1- Özgürlükle soğuk iklim arasında sıcak iklim ile de boyun eğme arasında ilişki olduğunu ilk kez vurgulayan kimdir? 
Aristo 

S.2- Sıcak iklim insanının çabuk sevinen ve neşelenen bu nedenlede onda hafiflik ve düşüncesizlik olduğunu vurgulayan kimdir? 

S.3- Mukaddime kimin yapıtıdır? 
İbni Haldun 

S.4- "Asya Tipi Üritem Tarzı"nın temelini oluşturan nedir? 
Üretim ortaklaşa yapılıyor ve eşit olarak paylaşılıyordu. 

S.5- "Uygarlıkların başarı yada başarısızlığı, fizik ya da toplumsal ortamın "meydan okuma"larına verdiği yanıtlarda gizlidir. bu görüş kime aittir.? 
Jean Brunhes 

S.6- Üst yapı kavramı içinde değerlendirilenler nelerdir? 
Kültürel ve Kurumsal etkenler üst yapı kavramında değerlendirilir. 

S.7- İbni Haldun'un Mukaddimesinde neye temas edilir? 
Ilıman iklimin insan ve toplumlar üzerindeki etkileri araştırılır. 

S.8- "Kolaylıklar uygarlıklar için yıkıcıdır. Uygarlığı iten güç, ortamın düşmanlığı ile orantılı olarak artar" görüşünü savunan kimdir? 
Toynbee 

S.9- "Tarihte Neler Oldu" adlı yapıt kime aittir? 
Childe 

S.10- Şiddetli kışların hüküm sürdüğü Orta Asya bozkırlarında insanların yerleşip tarımla yaşamaları olanaksızdır? 
J.Brunher 

S.11- Toplumbilimlerine önemli bir katkısı olan "asabbiyyet" kavramına değinen düşünür kimdir? 
İbni Haldun 

S.12- Doğan Avcıoğlu'na göre; coğrafi koşulların zorlamasıyla ortaya çıkan düzene ne ad verilir? 
Kendiliğinden Demokrasi 

S.13- Asya Tipi Üretim Tarzı'nın temelini ne oluşturur? 
Coğrafi nedenlerden dolayı toprağın mülkiyeti devlete aitti. 

S.14- Toprağın genişliği neyin gereğini artırır? 
Yerinden yönetim ilkesi 

S.15- Rus topraklarını diğer ülke ve kıtalardan ayırarak, kendince "Dünyanın Kalbi" olarak niteleyen kimdir? 
Mackinder 

S.16- Doğal kaynakların zengin olmasının sonuçları? 
Barışcı eğilim güçlenir 
Eğitim kurumları gelişir 
Siyasal yaşama dolaylı etkisi vardır 
Ülke ekonomisini zenginleştirir. 

S.17- "Tarihte neler oldu? adlı eseri kim yazmıştır? 
G.Childe 

S.18- "Kolaylıklar uygarlık için yıkımdır" diyen kişi kimdir? 
Toynbee 

S.19- Orta Asya'da, bozkırlarda yerleşip tarımla yaşamayacaklarını söyleyen kimdir? 
J.Brunner 

S.20- "Asabbiyet" kavramına hangi düşünür eğilmiştir? 
İbni Haldun 

S.21- İklimin insanlar ve dolayısıyla siyasal yaşam üzerindeki etkilerini inceleyen ilk düşünür kimdir? 
Aristo 

S.22- Mukaddime adlı eserinde, çok sıcak ve çok soğuk iklimlerin toplumlar üzerindeki olumsuz etkilerine değinen düşünür kimdir? 
İbni Haldun 

S.23- Montesquieu'ya göre Avrupa'da özgürlüğün, Asya'da ise esirliğin gelişmesine neden olan farklılık nedir? 
Coğrafi konum ve toprak genişliği 

S.24- Zengin doğal kaynakların bazı durumlarda toplumların evrimini olumsuz yönde etkileyeceğini ileri süren düşünür kimdir? 
Toynbee 

S.25- Bazı coğrafyacıları göre Türklerin savaşcı bir ulus olmalarının nedeni nedir? 
Göçebe yaşam özellikleri 

S.26- Toplumların evriminde coğrafi koşulların çok önemli etkisi olduğunu savunan düşünür kimdir? 
Child. 

S.27- Orta Asya'da Türklerin boylar halinde yaşamak zorunda olmaları nedeniyle ortaya çıkan en önemli yönetsel özellik nedir? 
Kendiliğinden demokrasi uygulamalarının ortaya çıkması 

S.28- İngiltere'nen Fransa'dan farklı bir siyaset izlemesinin nedeni nedir? 
Ada devleti olması 

S.29- Coğrafi nedenlerden dolayı "Asya Tipi Üretim Biçimi" şeklinde toplum yapısı ve siyasal modele uygun devlet hangisidir? 
Osmanlı Devleti 

S.30- Amerikalı Coğrafyacı Huntington'a ait düşünce nedir? 
Orta Asya'nın zamanla kuraklaşması nedeniyle orada yaşayanlar yeni yerlere göç etmişlerdir. 

S.31- Asabiyetin sonucu ve amacı nedir? 
Devlet Kurmak 

S.32- Rus topraklarını "Dünyanın Kalbi" Asya ve, Afrika, Avrupa ülkelerini de "Dünyanın Adası" olarak adlandıran kuramcı kimdir? 
Mackinder 

S.33- Siyasal Yaşam Üzerinde etkisi düşünülen doğal etkenler? 
İklim 
Doğal Kaynaklar 
Ülkenin Genişliği 
Ülkenin Konumu 

S.34- İbni Haldun'a göre sıcak iklim insanları çabuk sevinir ve neşelenirler. Bunun sonucunda ortaya çıkan nedir? 
İnsanlarda hafiflik ve düşüncesizlik ortaya çıkar. 

S.35- Montesquieu'ya göre Asya'da büyük imparatorlukların Avrupa'ya göre daha kolay kurulabilmesinin nedeni nedir? 
Doğa ancak küçük engeller oluşturmaktadır. 

S.36- Amerikan toplumunu öteki batılı ülkelerden ayıran temel özellik nedir? 
Sınıf bilincinin bir türlü gelişmemiş olması 

S.37- Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle-ırklar arasında nasıl bir ilişki vardır? 
Gelişmişlikle-ırklar arasında doğrudan bir ilişki yoktur, hangi coğrafi koşulların bulunduğu ülkeye giderlerse gitsinler o ülkelerin gelişmesini hızlandırmaktadırlar. 

S.38- "Asya Tipi Üretim Tarzı"nın temelini ne oluşturur? 
Coğrafi nedenlerden dolayı toprağın mülkiyeti devlete aitti.

 

S.1- Gençliğin saldırganlığını demografik etkenlere bağlayan ünlü düşünür kimdir? 
G. Bouthoul demografik etkenlerin içinde genç nüfusa önem vermiştir. 

S.2- Birbirine benzeyen kişiler arasındaki dayanışmaya "mekanik dayanışma"denir, diyen ünlü düşünür kimdir? 
Durkheim 

S.3- Merkezi iktidarın bazı yetkilerini yerel (bölgesel) organlar eliyle kullanmasına ne denir? 
Yoğun nüfuslu ülkelerde bölgesel hizmet verebilmek ancak yerinden yönetim ile mümkün olur. 

S.4- Tönnies'e göre Topluma egemen davranış biçimlerinin özellikleri? 
Ben Duygusu 
Bireysel İradeye bağlı dayanışma 
Kamuoyu etkisi 
Mantık ve Çıkar ilişkileri 

S.5- Kırsal kesim topluluklarının özellikleri? 
Törelere bağlılık 
Düşük eğitim 
Kaderci İnsan Yapısı 
Yüzyüze iletişimin egemen olması 

S.6- Nüfusun geometrik dizide artması karşısında tüketim maddelerinin aritmetik diziyle arttığını söyleyen kimdir? 
Malthus 

S.7- Duvenger'e göre hangi ülke Demokratik rejime sahip ülkelerden deglidir? 
Asya 

S.8- Diktatörlük kuramının yaratıcısı kimdir? 
Duvenger 

S.9- Geri Kalmış Ülkelerin Özellikleri? 
İşsizlik 
Besin Yetersizliği 
Ölüm oranının yüksek oluşu 
Sınırlı Sanayileşme 

S.10- Karl Marx'ın oluşturduğu maddede üst yapıyı (siyasal kuralları) belirleyen öğe nedir? 
Ekonomik Kurlar 

S.11- Durkheim topluluk ve toplum ayrımını nasıl nitelendirmiştir? 
Mekanik ve Organik Dayanışma 

S.12- Kalabalık toplumlardaki siyasal yaşamda iki önemli değişikliği doğru gösteren nedir? 
Bürokratikleşme-Yerinden Yönetim 

S.13- Tönnies'e göre topluma egemen olan nedir? 
Ben Duygusu 

S.14- Kırsal Kesiminin Özellikleri? 
Dine ve Törelere Bağlılık 
Yüzyüze ilişkinin egemen oluşu 
Dayanışma duygusunun güçlülüğü 
Kaderci eğilimlerin belirginliği 

S.15- Thomas Robert Malthus'un 18.yy'ın sonlarında geliştirdiği kuram nedir? 
Nüfus geometrik artar, tüketim maddeleri aritmetik artar. 

S.16- Durkheim'a göre birbirine benzeyen kişiler arasındaki dayanışmaya ne ad verilir? 
Mekanik 

S.17- Tonnies'e göre Topluma egemen olan düşünceler? 
Mantık ve çıkar ilişkileri egemendir 
Ben duygusu egemendir 
Bireysel iradeye dayalı dayanışma vardır 
Kamuoyu ve öğretiler etkilidir. 

S.18- Kırsal kesim topluluklarının özellikleri? 
Eğitim düzeyi düşüktür 
Din ve törelere bağlılık vardır 
Yüzyüze iletişim egemendir 
Kaderci eğilimler belirgindir. 

S.19- Nüfusun geometrik dizide artarken, tüketim maddelerinin aritmetik dizi ile arttığını ileri süren kimdir? 
Malthus 

S.20- Demografik etken içinde, genç nüfusa özel bir önem veren kimdir? 
Bouthoul 

S.21- Marx'a göre üst yapıyı ya da siyasal kurumları belirleyen öğe nedir? 
Ekonomik Kurumlar 

S.22- Geri Kalmış Ülkelerin Özellikleri? 
Besin Yetersizliği 
Gizli ve Açık işsizliğin fazlalığı 
Çok sınırlı bir sanayileşme 
Gelir dağılımındaki büyük adaletsizlik 

S.23- Geri kalmışlık sınırı içinde kaldıkları halde çoğulcu demokrasiyle bir ölçüde uygulayan ülkelere örnek veriniz? 
Türkiye 

S.24- Türkiyenin diğer gerikalmış ülkelerin çoğundan farklı olarak demokrasiyi yaşatabilmesinin en önemli nedeni nedir? 
Yönetici kadrolara ve devlet yönetme geleneğine sahip olması 

S.25- Maurice Duverger'a göre hangi ülke demokratik rejimler grubunda yer almaz? 
Güney Amerika 

S.26- Organik Dayanışma nedir? 
Durkheim'e göre; insanların birbirine benzeyenler arasındaki dayanışma mekanik, Birbirlerini tamamlayacak işlevlere sahip kişiler arasında dayanışma Organik Dayanışmadır. 

S.27- Topluluk-Toplum ayrımına önem veren ve toplulukta duygusal ve samimi ilişkilerin, toplumda ise mantık ve çıkar ilişkilerini egemen olduğunu savunan düşünür kimdir? 
Tönnies 

S.28- Artan nüfusun siyasal yaşamda yaptığı değişiklik nelerdir? 
siyasal yaşamda ana organlar ve güçler bürokratik bir görünüm kazanır. 

S.29- Marksizm'e göre devlet neyin sonucunda doğar? 
Toplumsal sınıflar arası çatışma 

S.30- Demokrasinin oluşum ve yaşanmasına katkısı olan koşulların kentleşme, zenginlik , sanayileşme ve eğitim düzeyi olduğunu savunan bilim adamı kimdir? 
Lipset'e göre sanayileşme, kentleşme, zenginlik ve eğitim demokrasinin oluşum ve yaşanmasıan katkıda bulunur. Hepsinin birarada olabilmesi üretim düzeyine bağlıdır. 

S.31- Duverger'in diktadörlük kuramında üretim düzeyi ile siyasal sistem arasında nasıl bir bağ vardır? 
Üretim düzeyi yükseldikçe diktatörlük olasılığı azalır. 

S.32- Geri kalmış ülkelerde siyasal sistemlerinin ortaya koyduğu özellik? 
Çoğulcu olmayan birbirini dengeleyecek toplumsal güçlerden yoksun bir ortam 

S.33- Durkheim'e göre mekanik dayanışma nedir? 
Birbirlerine benzeyenler arasındaki dayanışma 

S.34- Kırsal Kesim topluluklarının temel özellikleri? 
Dine ve geleneklere bağlılık 
Yaşam biçimlerinin çok benzemesi 
Dayanışma duygusunun güçlülüğü 
Kaderci eğilimlerin belirginliği 

S.35- Thomas Robert MALTHUS'un tahminlerinden hangisi uygulamada tamamen ters sonuç vermiştir? 
Ücretler düşünce yoksullar daha az çocuk yapmak zorunda kalmıştır. 

S.36- Marksist evrim şeması nedir? 
Teknolojik Değişim-Ekonomik Değişim-Toplumsal Değişim-Siyasal Değişim 

S.37- Türkiye'nin diğer gerikalmış ülkelerin çoğundan farklı olarak demokrasiyi yaşatabilmesinin sizce en önemli nedeni nedir? 
Yönetici kadrolara ve devlet yönetme geleneğine sahip olması 

S.38- Uygarlıkların başarı ya da başarsızlığının, fizik yada toplumsal ortamın "meydan okuma"larına verdiği yanıtlarda gizli olduğunu söyleyen düşünür kimdir? 
Montesquieu 

S.39- Bir ülkede nüfus arttıkça ortaya çıkma olasılığı artan siyasal nitelikli olgular? 
Yönetenler, kitle ile ilişkilerini yitiriyorlar 
Siyasal yaşamın organları ve güçleri bürokratik bir görünüm almaya başlıyor 
Siyasal iktidarı ele geçirmek isteyen güçler de bürokratik nitelikler kazanıyorlar 
Sendikalar ve siyasal partiler, bazen binlerce görevlinin çalıştığı büyük kuruluşlar haline geliyorlar. 

S.40- Üretilen ürünler tüketicilere yetmeyince toplumsal huzursuzlukların ve siyasal çatışmaların sertleşmesi hangi iki etkenin birlikte siyasal yaşam üzerinde yarattığı sonuçtur? 
Nüfus-Ekonomi

S.41- Marksizme göre devletin varlığını zorunlu kılan neden nedir? 
Sınıf çıkarları arasındaki uzlaşmazlık.

Sosyal Medyada KpssRehber