Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Soru Ve Cevapları 2

Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Soru Ve Cevapları 2

   3316 23.10.2018

S.1- Toplumsal Kurumlar? 
Eğitim 
Din 
Siyaset 
Aile 

S.2- İntiharla anemi arasındaki bağlantıyı ortaya koyan "intihar" isimli kitabın yazarı ünlü düşünür kimdir? 
E.Durkheim intihar adlı eserin yazarıdır. 

S.3- İktidar=Kuvvet+rıza (meşru olma) formülünü bulan siyasal iktidarı buna göre açıklayan kimdir? 
Münci Kapani'ye aittir . 

S.4- Sosyal devlet anlayışının oluşmasına katkı sağlayan nedir? 
Sosyalizm 

S.5- Devleti yücelten ve kutsallaştıran ideoloji nedir? 
Faşizm 

S.6- Devletin temel öğeleri nelerdir? 
Ülke 
Egemenlik 
Ulus 
İktidar 

S.7- Siyasal İktidarın Özellikleri? 
En genel iktidardır, toplumun tümü üzirende geçerlidir. 
Diğer iktidarlara etki eder 
En üst noktadaki iktidardır 
En geniş en yetkili ve kapsamlı iktidardır 

S.8- Kültür emperyalizmini yaratan temel öğe nedir? 
İleri teknolojiye bağımlı ekonomik güç 

S.9- K.Marx'a göre toplumun emrinde itici güç yani belirleyici olan öğe nedir? 
Üretim Teknikleri 

S.10- Liderin otoritesinin onun bizzat sahip olduğu doğuştan getirdiği olağan üstü özelliklerden geldiği otorite türü nedir? 
Karizmatik Otorite 

S.11- Toplumun varlığını koruyabilmesi için meşru olan ve olmayanı tanımlayan, zorlayıcılığı, tutarlılığı ve göreli bir sürekliliği bulunan kurallar ve ilişkiler bütününe ne ad verilir? 
Kurum 

S.12- Bireylerin hangi kuruma ve kurula uyacaklarını şaşırdıkları ve bu nedenle toplumsal bütünleşmenin çok zorlaştığı durumlara ne ad verilir ve bunu kim vurgulamıştır? 
Anomi-Durkheim 

S.13- Devleti yücelten, hatta kutsallaştıran ideoloji hangisidir? 
Faşizm 

S.14- Weber'e göne otorite türleri nelerdir? 
Geleneksel-Karizmatik-Hukuksal otorite 

S.15- Siyasal inanç, değer ve davranışların birey tarafından benimsenme ya da toplum tarafından bireye öğretime sürecine ne ad verilir? 
Siyasal Toplumsallaşma 

S.16- Hızlı toplumsal değişme dönemlerinde siyasal iktidarların etkisinin azalması nasıl açıklanabilir? 
Otorite boşluğu nedeniyle siyasal istikrarı sağlamak zorlaşır. 

S.17- Toplumsal evrimde itici güç ya da belirleyici öğenin üretim teknikleri olduğunu kuramında savunan kimdir? 
Marx 

S.18- Devlet için doğru ifadeler? 
Dışa ve içe karşı toplum adına hareket eder 
İnsanı ve toprağıyla bir ülkeyi temsil eder 
Toplumun bir simgesidir 
Toplum adına güç kullanabilir 

S.19- Devleti oluşturan temel öğeler? 
Ülke 
Ulus 
İktidar 
Egemenlik 

S.20- Sosyal devlet anlayışı neyin katkısıyla oluşmuştur? 
Sosyalizim 

S.21- Siyasal iktidarın özellikleri? 
En genel iktidardır 
En kapsamlı iktidardır 
En üstün iktidardır 
Toplum içinde diğer iktidarlara etki edebilir 

S.22- Önderin olağanüstü gibi görünen niteliklerinden doğan otorite tipi nedir 
Karizmatik 

S.23- Geleneklerin büyük saygı gördüğü, toplumsal düzenin ağır değiştiği toplumlarda ve kurumlarda görülen otorite türü nedir? 
Geleneksel Otorite 

S.24- Avrupanın 19.yy daki evriminde devlet oyuncudan çok seyirciydi. Geri kalmış ülkelerde tersine her şey devletten hareketle modernci seçkinlerden oluşan hükümetlerden hareketle başlar düşüncesi kime aittir? 
Schwartzenberg 

S.25- Siyasal kurumların ekonomik yapıya bağımlı olarak değişime uğradıkları görüşünü savunan düşünür kimdir? 
Marx 

S.26- İktidarın temelinde geleneksel, karizmatik, hukuksal otorite olarak üç tür otorite olduğunu savunan düşünür kimdir? 
Weber 

S.27- Kültüre ilişkin doğru ifadeler? 
Kültür emperyalizmi, evrensel kültür aracılığıyla yayılır 
Kültür bir duyuş, düşünüş ve davranış biçimidir 
Karşı kültür ana kültürün temel değerlerini uluslararası düzeyde bütünleşmesiyle oluşur 


S.28- Kültür Emperyalizmi ne ile gerçekleşir? 
Büyük devletlerin, uluslararası kitle iletişim teknolojisini tekellerinde tutmaları 

S.29- İdeolojinin öğesi? 
İdeoloji bir inanç sistemidir. Bu kavram, belirli grupların doğru saydığı düşüncelerden oluşur. 

S.30- Irkların kültüre etki yapmadığını, kültürlerin ırkları etkilediğini savunan düşünür kimdir? 
Levi-Strauss 

S.31- Hızlı bir toplumsal yapı değişikliğinin, Rusya'da kültürel değerleri köklü bir biçimde nasıl değiştiğini gösteren araştırmayı yapan kimdir? 
İnkeles 

S.32- Alt kültür örnekleri? 
Karadeniz Kültürü 
Ahilik Kültürü 
Çerkez Kültürü 
Alevi Kültürü 

S.33- Almond ve Verba'ya göre ABD ve İngiltere'de demokrasi Almanya'ya göre niçin daha sağlam temellere oturmuştur? 
Toplum, demokratik sistemin hem kendisine hem de sonuçlarına aynı önemi verdiğinden 

S.34- Siyasal kurumlardan başlayarak alt yapı değişikliklerinin başarılabileceğini düşünen ve uygulayan lider kimdir? 
Lenin 
Mustafa Kemal 
Mao 
Fidel Castro 

S.35- Tutum ve Davranışlarla ilgili yargılar? 
Birey bulunduğu toplumsal konuma göre toplumdan bazı düşünce kalıplarını almaktadır 
Tutumlar bireyin yaşamı boyunca yapacağı seçimlere yön verirler 

S.36- Günümüz toplumlarında devlet, dışa ve içe karşı toplum adına hareket edebilen, bu amaçla güç kullanabilen, toprağı ve insanıyla birlikte tüm ülkeyi temsil eden, onun simgesi olan bir kurumdur. Bu tanımdan devletin özelliklerinden hangisine daha fazla vurgu yapılmıştır. 
Toplum adına fizik kuvvet kullanma tekeline sahip olma 

S.37- Freud'tan başlayarak birçok psikolog temel tutumların çocuğun ilk yaşlarında oluştuğu görüşünü paylaşıyorlar. Bu temel tutumların, siyasal davranışların belirlenmesindeki önemi ise yadsınmayan bir gerçek. Paragrafa göre siyasal toplumsallaşmada hanagi kurumun rolü vurgulanmıştır? 
Aile 

S.38- Devletin fonksiyonları konusunda en çok tartışmalara, görüş ayrılıklarına neden olan konu nedir? 
Kamu hizmetlerinde bulunma 

S.39- Günümüz toplumlarında devlet, dışa ve içe karşı toplum adına hareket edebilen, bu amaçla güç kullanabilen, toprağı ve insanıyla birlikte tüm ülkeyi temsil eden, onun simgesi olan bir kurumdur. Bu tanımdan devletin özelliklerinden hangisine daha fazla vurgu yapılmıştır. 
Toplum adına fizik kuvvet kullanma tekeline sahip olma 


S.40- Hızlı toplumsal değişme dönemlerinde siyasal iktidarların etkisinin azalması nasıl açıklanabilir? 
Otorite boşluğu nedeniyle siyasal iktidarı sağlamak zorlaşır 

S.41- Mustafa Kemal Atatürk, Lenin ve Mao tarafından gerçekleştirilen devrimlerin belirgin ortak özelliği nedir? 
Siyasal kurumlardan işe başlayarak altyapıdaki değişmeleri hızlandırmayı amaçlamak. 


S.42- Gabriel Almond ve Sidney Verba tarafından yapılan araştırmalara göre dinsel siyasal kültür, hangi siyasi rejime uygun düşmektedir? 
Merkezi olmayan geleneksel yapıya

 

S.1- Cinsel ihtiyaçların bastırılması sonucu yücelme, saldırganlık nevroz gibi davranışların ortaya çıktığını savunan kimdir? 
Freud'a göre cinsellik, açlık temel ihtiyaçlardır ve doyurulmadıklarında saldırganlığa yol açarlar. 

S.2- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklarından kaynaklandığını öne sürenler kime dayanır? 
Darwin'e göre çatışmanın temelinde bireysel farklılıklar vardır. 

S.3- "Zihniyetimiz evren ile aramızda bir prizmadır" diyen düşünür kimdir? 
Bouthoul zihnimizi evreni tanımakta bir araç olarak görürken prizma benzetmesini kullanmıştır. 

S.4- Seçim sosyolojisi araştırmalarına göre siyasal davranışları etkileyenler? 
Yaşam düzeyi 
Yerleşme birimi 
Yaş 
Eğitim düzeyi 

S.5- "Libido" kavramını ortaya çıkaran kimdir/ 
Freud "libido" kavramının yaratıcısıdır. Libido zevk gereksinmesi olarak tanımlanmaktadır. 

S.6- Bir konu hakkındaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan ve anlamda bağlantıyı sağlayan algıya ne ad verilir? 
Tutum 

S.7- Freud'un ileri sürdüğü libido yerine hükmetme içgüdüsünü koyan ünlü düşünür kimdir? 
Adler 


S.8- Freud'a göre insanları yönlendiren temel dürtülerden olan nedir? 
Açlık dürtüsü 

S.9- Riesman'a göre çağdaş batılı toplumların ortaya çıkardığı kişilik türü nedir? 
Başkalarının ondan beklediklerine göre hareket eden insan 

S.10- Gelişmiş ülke gençlerinin kişiliklerinde ağır basan değer nedir? 
Bireysel değerler 

S.11- Gelişmemiş ülke gençlerinin kişiliklerinde ağır basan değer nedir? 
Ulusal değerler 

S.12- Freud'a göre insanların yönlendiren temel dürtü nedir? 
Aşk ve Açlık 

S.13- David Riesman'a göre toplumsal yapının ağır değiştiği geleneklerin egemen olduğu toplumlarda hangi kişilik tipi gelişir? 
Geleneklerine göre hareket eden insan 

S.14- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını öne süren görüşler genel olarak kime aittir? 
Darwin 

S.15- Eski Türkler "hem demokrat, hem de feminist" idiler görüşü kimlere aittir? 
Ziya Gökalp 

S.16- Belirli bir konudaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan, onlar arasında bağlantıyı ve bir anlamda tutarlılığı sağlayan olguya ne ad verilir/ 
Tutum 

S.17- Belirli bir anda belirli bir soruya ilişkin düşüncelere ne ad verilir? 
Kanı, belli bir anda belli bir soruya ilişkin düşüncelerdir. 

S.18- İnsanları yönlendiren temel dürtülerin aşk ve açlık olduğunu kim savunmuştur? 
Freud, insanların yönlendirilen temel dürtülerin aşk ve açlık olduğunu söylemiştir. 

S.19- Freud'un ileri sürdüğü libidonun yerine hükmetme içgüdüsünü ortaya koyan kimdir? 
Adler, Sertliğin ve egemen olma eğilimlerinin çok kısa boylu kişilerde ortaya çıktığını savunmuştur. 

S.20- Bireyin biyolojik fiziksel özelliklerinin, toplumun kendisine aktardığı değerler, sisteminin ve özel yaşam öyküsünün birleşimine ne denir? 
Kişilik, çeşitli alanlardaki tutumların bir toplamıdır. 

S.21- Davit Reisman'ın öngördüğü kişilik tipleri? 
Toplumun isteğine göre hareket eden insan 
Bilimsel verilere göre hareket eden insan 
Aile içi ilişkilere göre hareked eden insan 
Örgütün yapısına göre hareket eden insan 

S.22- "zihniyetimiz, evren ile aramızda bir prizma gibi girer" görüşünü savunan kimdir? 
Bouthoul'a göre, evreni ancak o prizma ile tanıyabiliriz. 

S.23- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını öne süren görüşler çoğunlukla kime dayanır? 
Darwin 

S.24- Liberaller için siyasal çatışmanın temelinde hangi faktörler yatar? 
Bireysel ve ekonomiktir. 

S.25- Seçim sosyolojisi araştırmalarına göre ney siyasal davranışları etkileyen etkenler? 
Yerleşme birimi 
Yaşam düzeyi 
Eğitim düzeyi 
Yaş 

S.26- Baskı altına alınan cinsel gereksinmelerin yücelme, saldırganlık, nevroz gibi sonuçlara yolaçtığını kim savunmuştur? 
Freud 

S.27- Freud'a ait düşünceler? 
İnsanlarda temel tutumlar çocukluk yıllarında oluşur ve sonraki yıllarda çok az değişir. 
Saldırganlık doyurulmayan içgüdülerin yarattığı bir olgudur 
Çocuğun ana ve babası ile ilişkilerinin izleri yaşam boyu silinmez 
Zevk ilkesi ile gerçek ilkesi arasında çatışma "doyumsuzluk" yaratır. 

S.28- Adorno'ya ait düşünceler? 
Otoriter kişiler, otoriteye gözü kapalı boyun eğerler 
Otoriter kişiler, kendilerine benzemeyenlere karşı saldırgandırlar 
Otoriter kişiler, kendilerinden emin olmayan kişilerdir 
Otoriter kişiler, düzeni savunurken, kendi ruhsal dengelerini korumaya çalışırlar. 

S.29- Hükmetme içgüdüsü ile sertlik ve egemen olma eğilimi çok kısa boylu kişilerde fiziksel özelliklerindeki eksikliğin karşılanma yolu olarak doğduğunu ileri süren düşünür kimdir? 
Bouthoul 

S.30- Propogandaların siyasal tutum üzerindeki etkisi neyde belirtilmiştir? 
Tutumları az değiştirir, ama coşturur 

S.31- Üç ana toplum tipinin, üç ana kişilik tipini yarattığını ileri süren düşünür kimdir? 
Reisman 

S.32- Siyasal tutum farklılıklarının temelinde yatan nedenler? 
Yaşlı ve orta yaşlı kuşakların gençlikteki düşüncelerinin gerçekleşme payı 
Gençlerin daha enerjik olmaları 
Orta yaşlıların daha deneyimli olmaları 
Yaşlı ve orta yaşlı kuşakların yılların ürünü olan kazanımlarını yitirme korkusu 

S.33- Gençlerin sahip olduğu özellikler? 
Aktif Olmaları 
Değişmeci Olmaları 
Yenilikçi Olmaları 
Kişisel değerlere sahip olmaları 

S.34- Marx'ın temel devrimci güç saydığı işçi sınıfının ileri derecede sanayileşmiş batılı ülkelerde sistemle bütünleştiğini ileri süren düşünür kimdir? 
Herbert Marcuse 

S.35- Orta yaş kuşakların siyasal tutumlarının anlaşılması için, onların gençlik dönemlerindeki siyasal ortamın, egemen ideolojik akımların ve sorunların incelenmesi gerektiğini savunan düşünür kimdir? 
Mannheim 

S.36- Kadının tarihsel gelişim içinde erkeğe göre zayıf düşmesinin nedeni nedir? 
Fiziki 

S.37- Belirli bir konudaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan, onlar arasında bağlantıyı ve bir anlamda tutarlılığı sağlayan olguya ne ad verilir? 
Tutum 

S.38- Belirli bir anda belirli bir soruya ilişkin düşüncelere ne ad verilir? 
Kanı 

S.39- Insanları yönlendiren temel dürtülerin aşk ve açlık olduğunu kim savunmuştur? 
Freud 

S.40- Freud'un ileri sürdüğü libidonun yerine hükmetme içgüdüsünü ortaya koyan kimdir? 
Adler 

S.41- Bireyin biyolojik fiziksel özelliklerinin, toplumun kendisine aktardığı değerler sisteminin ve özel yaşam öyküsünün birleşimine ne denir? 
Kişilik 

S.42- Siyasal çatışmanın temelde bireysel yetenek farklılıklarından kaynaklandığını öne süren görüşler çoğunlukla kime dayanır? 
Darwin 

S.43- Liberaller için siyasal çatışmanın temelinde hangi faktörler yatar? 
Bireysel ve Ekonomiktir 

S.44- Seçim sosyolojisi araştırmalarına göre siyasal davranışları etkileyen faktörler? 
Yerleşme birimi 
Yaşam düzeyi 
Eğitim düzeyi 
Yaş 

S.45- Baskı altına alınan cinsel gereksinmelerin yüceltme, saldırganlık, nevroz gibi sonuçlara yolaçtığını kim savunmuştur? 
Freud 

S.46- Adorno, "otoriter kişilik" üzerinde yaptığı bir inceleme sonucunda bu gibi kişilerde neler gözlenmiştir? 
Topluma uymaya büyük önem verme 
Değişmez bir kişiliğe sahip olma 
Yabancı ve azınlık gruplarına karşı bir tutum içinde olma 
Tutucu ve geleneklerine bağlı olma 

S.47- "Belirli nedenlerin belirli sonuçlar doğuracağı bilinmeseydi insan kendi yaşamı üzerinde etkili olamazdı. Neyin ne sonuç vereceğini bilemeyen kişi açısından seçme ve eylemde bulunmadan sözedilemezdi." 
Bu paragrafta neyden sözedilmektedir? 
Determinizm-Doğa ilişkisi 

S.48- Sarte neyi insanın diğer varlıklarından farklı kılan özelliğini vurgulamak için söylemiş olabilir? 
İnsanda varoluş özden önce gelir 

S.49- Jean Pronteau, sayılarının çok hızlı artması nedeniyle öğrencilerinin eskisi gibi serbest mesleğe atılma, üretim araçlarının mülkiyetine sahip olma ya da üst düzeyde onların yönetimine katılma olanaklarının son derece azlığına işaret ediyor. 
Bu görüş öğrencileri marksizm hangi tanımına sokmaktadır?
Ploleterya 

S.50- Marksizme göre; Üretici güçlerdeki gelişme, üretim ilişkilerinde bir değişim yaratır. Bu değişikliğin sonucu "egemen sınıfın, yani üretim araçları üzerindeki özel mülkiyeti sayesinde ekonomik gücü elinde bulunduran sınıfın değişmesiydi. Egemen sınıfı değişince de devlet biçiminin değişmesi kaçınılmazdır. 
Bu anlatıma göre Marxist evrim şemasının başında ve sonunda yer alan değişim olguları nelerdir? 
Teknolojik Değişim-siyasal Değişim 

S.51- Gecekonduların, siyasal şiddet olaylarının büyük kentlerdeki yoğunlaşmasında büyük rol oynamasının nedeni? 
Gerek çalıştıkları işte, gerekse kazandıkları küçük gelirde hiçbir güvenlik duygusunun olmayışı 

S.52- Birleşme kuramı" üretim düzeyi kavramına dayanır. SSCB'nin dağılmasından çok önce ortaya atılan bu kurama göre; her ikisi de "Sanayi toplumu" olan Batılı ülkelerle Sovyetler Birliği arasındaki benzerlikler artmaktaydı. Birleşme kuramına göre bu gelişimin doğal sonucu ortaya çıkması beklenen siyasal rejim hangisidir? 
Demokratik Sosyalizm 

S.53- "Yaşam için savaşım" Doğal ayıklanma" düşünceleri ile, siyasal çatışmanın temelinde bireysel yetenek farklılıklarının bulunduğunu ileri süren kimdir? 
Charles Darwin 

S.54- Seçim sosyolojisi araştırmaları, siyasal davranışların farklılaşmasında beş etkenin diğerlerinden daha önemli olduğunu göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş etkenler? 
Yaşam düzeyi 
Eğitim düzeyi 
Yaş 
Cinsiyet 

S.55- Öğrenci hareketleriyle ilgili olarak Marxın temel devrimci güç saydığı işçi sınıfının, ileri derecede sanayileşmiş batılı ülkelerde artık sistemle bütünleştiğini söyleyen kimdir? 
Herbert Marcuse 

S.56- Fransız kadınlarının siyasal tutumları ile ilgili araştırmalar yapan Mattei Dogan ve Jacgues Narbonne'a göre kadınların siyasal yaşam ve tarihleri ile en az ilişkilidir? 
Cinsiyetleri 

S.57- Türk toplumunda kadınların genel olarak geri planda kalmalarında esas etken nedir? 
İslamiyetin kuralları kadınları geri planda bırakmıştır.

 

S.1- Grup dinamiği kavramını ortaya atan ve geliştiren bilim adamı kimdir? 
Grup dinamiği kavramını ilk kez ortaya çıkaran Kurt Lewin 

S.2- Daha önce var olan kişisel yargıları değiştirip yerini alarak belirli bir süreklilik kazanmaya ne denir? 
Grup Yargısı 

S.3- Birincil grupların toplumsal yaşama egemen oldukları durumlarda toplumsal yapının aldığı şekil nedir? 
Birincil Grup egemen olursa toplumsal yaşama otoriter yapı hakim olacaktır. 

S.4- Ailesel bağlar zayıfladıkça, önemi artan arkadaş gruplarının gençler ile taşıdığı öneme dikkati çeken kimdir? 
Gençler için arkadaş gruplarının önemini vurgulayan M.Şeriftir. 

S.5- Grup birliğinin dışa yansımasındaki tutumlardan biri nedir? 
Sapmalara direnç göstermesi 

S.6- Küçük grupların yapısını oluşturan öğeler nelerdir? 
Kurallar 
Konumlar 
Görevler 

S.7- Bir grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacıyla hazırlanan teste ne ad verilir? 
Sosyometri Testi 

S.8- Kişinin sosyalist, tutucu, anarşist olmasında ailenin çok önemli rolü olduğunu söyleyen kimdir? 
Laswell 

S.9- Gruplar arası dinamik konusundaki araştırmalarda hareket noktası nedir? 
Muzaffer Şerif 

S.10- Birincil gruplara bir örnekler? 
Aile 
Arkadaş Grupları 
Akraba 
Anne-Baba-Çocuk 

S.11- Küçük grupların yapısını oluşturan öğeler? 
Kurallar 
Konumlar 
Görevler 

S.12- Grup dinamiği kavramını ortaya atan ve geliştiren kimdir? 
Kurt Lewin 

S.13- Gerek grup içi gerekse gruplararası ilişki ve kararlarda önderin rolü abartılmamalıdır. Önder tek yargıç değildir görüşü kime aittir? 
Muzaffer Şerif 

S.14- Aile bağları ve toplumsal bağlar zayıfladıkça gençler için hangisi giderek artan bir önem kazanır? 
Arkadaş Grupları 

S.15- Birincil Grupların özellikleri? 
Bu grupların üyeleri kolay değişmez 
Üyeler birbirlerini hemen her yanlarıyla tanırlar 
İlişkiler geniş kapsamlı ve içtenliklidir 
Üyelerin bir araya gelme nedenleri belirli bir amacı gerçekleştirmek değildir 

S.16- Birincil Grupların Özellikleri? 
Üyeler arasında duygusal nitelikte ilişkilerin bulunması 
Grubun üyeleri kolay kolay değişmez 
Belli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmezler 
Üyeler birbirlerini her yönüyle tanırlar 

S.17- Birincil gruplara örnek veriniz? 
Arkadaş Grupları 

S.18- İkincil Gruplara ait özellikler? 
Belli bir amaca yönelik olarak oluşur 
Üyeleri sürekli bir biçimde değişir 
Üyeler birbirlerinin sadece ilgili yanını tanırlar 
İlişkiler resim ve sınırlıdır 

S.19- İkincil Gruplar? 
Aynı işyerinde Çalışanlar 
Dernekler 
Siyasal Partiler 
Sendikalar 

S.20- Küçük grupların yapılarının anlaşılması için Sosyometri tekniğini ortaya atan kimdir? 
Moreno 

S.21- Bir grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yönelik tekniğe ne ad verilir? 
Sosyometri, kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yöneliktir. 

S.22- Grup dinamiğini ortaya atan ve geliştiren kimdir? 
K. Lewin 

S.23- Kimin yaptığı çalışmalar gruplararası dinamikte hareket noktası olarak ele alınır? 
Muzaffer Şerif 

S.24- Kişinin sosyalist, tutucu, anarşist ya da terörist olmasında ailenin çok önemli rolü olduğunu savunmuştur? 
Laswell 

S.25- Neyin yaygınlaşması durumunda, toplumsal ya da siyasal yapının demokratikleşeceğini söyleyemeyiz? 
Aile 

S.26- Neyin yaygınlaşması durumunda toplumsal yapının otoriter olacağını savunmuştur? 
Resmi Gruplar 

S.27- Birincil Grubun özellikleri? 
Üyelerinin ilişkileri samimidir 
Üyelerin birbirini tüm yönleriyle tanıması 
Grup üyelerinin kolay kolay değişmemesi 
Üyeler arası ilişkilerin duygusal olması 

S.28- İkincil gruplara ait doğru ifadeler? 
Dernekler, siyasi partiler, sendikalar ikinci gruptandır 
İkincil gruplarda üyelerarası ilişkiler ancak belli alanları kaplar 
İkincil gruplarda üyeler arası ilişkiler duygusal değildir 
İkincil gruplarda üyeler sürekli değişir 

S.29- "Grup dinamik bir bütündür. Grubun herhangi bir bölümündeki değişiklik diğerlerini de etkiler. düşüncesi kime aittir? 
Lewin 

S.30- Önderlik konusunda küçük grup deneyini boş zamanları değerlendirmede küçük çocuklarla yapan araştırmacı kimdir? 
Lippet-White 

S.31- Grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yönelik sosyometri testini kim yapmıştır? 
Moreno 

S.32- Grubun özelliklerine ilişkin ifadeler? 
Her küçük grupta zamanla, davranış, düşünce ve anlatım benzerliği oluşur. 
Her grupta çoğunluğa uyma, sapmalara direnç ve dışa karşı bir saldırganlık potansiyeli vardır 
Grubun birliğini oluşturan etkenlerin en önemlisi ortak bir amacın varlığıdır 
Üyeler etkinlik ve saygınlıklarına göre sıralanırlar. 

S.33- Ticari reklamların bireylerin doğrudan değil daha çok grup dinamiği içinde etkilediğini ortaya koyan kimdir? 
Karz ve Lazarsfeld 

S.34- Grupların çocuk üzerindeki etkisine ilişkin doğru ifadeler? 
Ailenin çocuk üzerinde büyük önem taşıyan etkisi ileriki yıllarda giderek azalır 
Yaş ilerledikçe siyasal tartışmalar genellikle arkadaş gruplarına kayar ve siyasal davranışlarda grup etkisi artar 
Öğretmenin önder rolü, zamanla babanın aile içindeki önder rolünün etkisin azaltır 
Çocukluğun ilk yıllarında en büyük etkiyi aile yaparken zamanla bu etkiyi başka küçük gruplarla paylaşır. 

S.35- Çağdaş toplumlarda birey birçok grubun üyesidir ve bu nedenle farklı rollerden doğan bir iç çatışma kaçınılmazdır." düşüncesi kime aittir? 
M.Şerif 

S.36- Küçük gruplara ilişkin doğru ifadeler? 
Küçük gruplar, çağdaş toplumlarda bireye bir yere ait olduğu duygusunu verirler 
Küçük gruplar, birey ile toplum arasındaki boşluğu doldurur, iletişimi sağlarlar 
Küçük gruplar insanların kendilerini toplumda yalnız ve boşlukta hissetmelerine yardımcı olurlar. Çağdaş toplumlarda ailenin yerine getirememeye başladığı işlevlerini başka küçük gruplar üstlenirler 

S.37- Grup Birliği'nin dışa yansımasıda dikkati çeken tutumlar? 
Çoğunluğa Uyma 
Tersi eğilimler gösterenlere baskı 
Gerektiğinde dışa karşı harekete geçebilecek saldırganlık topansiyeli 
Sapmalara karşı direnç 

S.38- Aile, Köy, Boy, Tarikat gibi birincil grupların egemen olduğu durumlarda toplumsal yapı neyi gösterir? 
Otoriterdir 

S.39- Sosyal normların oluşumunu ilk defa laboratuvarda gerçekleştiren ve inceleyen toplum bilimci kimdir? 
Muzaffer Şerif 

S.40- Moreno'nun sosyometri yönteminin esası olan sosyometri testi nedir? 
Bu test grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptar 

S.41- Gruplararası dinamik konusunda önemli çalışmalar yapan bilim adamı kimdir? 
Muzaffer Şerif 

S.42- Siyasal propaganda küçük grupları nasıl etkilemektedir? 
Propaganda, kitleler üzerinde doğrudan etki yapmaktan çok grup önderi durumundaki bireyleri etkileyerek amacına ulaşmaktadır.

Sosyal Medyada KpssRehber