Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Soru Ve Cevapları 3

Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Soru Ve Cevapları 3

   779 23.10.2018

S.1- Marksizmde tarihin itici gücü nedir? 
K.Marx sınıf çatışmaları tarihin itici gücüdür 

S.2- Toplumdaki katmanlaşmanın en katı şekli nedir? 
Kast 

S.3- Ploleter sınıflar yerine proleter uluslar düşüncesini ortaya atan kimdir? 
Sultan Galiev 

S.4- Kitlelerin kendiliğinden oluşan eylemlerini bilinçlenmenin en sağlıklı yolu olarak gören kimdir? 
Rosa Lüksemburg 

S.5- İnsanların para cüzdanlarının şişkinliğine bakarak sınıflandırmasına karşı çıkan kimdir? 
K.Marx 

S.6- Sınıf çatışmasının siyasal mücadelede önemli olduğunu ama tek başına da yeterli olmayacağını savunan kimdir? 
Duverger 

S.7- Marx'ın öngördüğü devrim beklentisine, tersi gelişerek ortaya çıkan devrim hangi ülkede olmuştur? 
Rusya 

S.8- Ortaçağ Avrupa'sında rastlanan zümre veya düzenlerdeki yapı neyin üzerine kurulmuştur? 
Hukuksal eşitsizlikler 

S.9- Hindistan'daki kast sistemi içinde yer alan tabakalar? 
Brahmanlar 
Kişatliyalar 
Vaişyalar 
Sudnalar 

S.10- Marx son çözümlenmesinde toplumu hangi sınıflara ayırmıştır? 
Varlıklı-Yoksul 

S.11- Toplumlarda rastlanan katman türlerinden en önemlisi nedir? 
Sınıf 

S.12- Kast sistemi nerede oluşmuştur? 
Hindistan 

S.13- Marksistlere göre toplumsal sınıfları oluşturan öğe nedir? 
Üretim araçlarının özel mülkiyeti 

S.14- Marksistlere göre sınıfları oluşturan öğe nedir? 
Üretim araçlarının özel mülkiyeti 

S.15- İnsanların para cüzdanlarının para şişkinliğine bakarak sınıflara ayrılmasına karşı çıkan kimdir? 
Karl Marx 

S.16- Felsefenin sefaleti adlı kitap kime aittir? 
Marx 

S.17- Bilimsel bir bakış açısına göre, kendiliğinden varolan bir toplumsal sınıfı, toplumsal gücü dönüştüren temel öğe nedir? 
Sınıf Bilinci 

S.18- Marx'ın öngördüğü devrim beklentisi tam tersine hangi ülkede olmuştur? 
Rusya 

S.19- Feodalite de öngörülen sınıf? 
Serf-Derebeyi 

S.20- Marksizm açısından, bilinçlenmenin en önemli öğesini ney oluşturur? 
İdeoloji 

S.21- Proleter sınıflar yerine proleter uluslar düşüncesini ortaya atan kimdir? 
Sultan Galiev 

S.22- Sınıf çatışmasının siyasal mücadelede önemli bir etken olduğunu ama tek etken olmadığını öne süren kimdir? 
Maurice Duverger 

S.23- Toplumsal katmanlaşmaya ilişkin doğru ifadeler? 
Katmanlaşmanın temelinde dinsel köken temiz ve temizolmayan ayrımı yatmaktadır. 
Ortaçağ Avrupasındaki zümre ve düzenler hukuksal eşitsizlikler üzerine kurulmuştur 
Eski Yunan kast sisteminde bir kasttan diğerine geçiş olanağı vardır. 
Katmanlaşmanın en katı biçimi kastlardır. 

S.24- Kolla çalışan bir değirmenin derebeylerin bulunduğu bir toplumu, buharlı bir değirmen ise sanayi kapitalizmine dayalı toplumu yaratır" görüşü kime aittir? 
Marx 

S.25- Varlıklı ve yoksul toplum kesimleri arasındaki kutuplaşmanın devrim yaratabileceğini, orta sınıfları yokolmuş ya da güçsüzleşmiş bir toplumun sağlıksız olduğunu söyleyen düşünür kimdir? 
Aristo 

S.26- Köylülerin toprak üzerindeki dağınık konumlarının ve sınırlı kafa yapılarının bağımsız eylemlere girişmelerine olanaksız kıldığı ve kır kent karşıtlığında zaferin kentlilerde olacağını savunan kimdir? 
Engels 

S.27- Tüm insanlık tarihi, sınıf çatışması tarihinden başka birşey değildir düşüncesi kime aittir? 
Marx-Engels 

S.28- Toplumsal sınıfları, o toplumda varolan saygınlık derecelerine göre tanımlayan kimdir? 
Amerikalı Sosyologlar 

S.29- Geri kalmış ülkelerde sınıflaşmada ilk dikkati çeken özellik nedir? 
Güçsüz orta tabaka 

S.30- Türkiye'nin toplumsal yapının hangi özelliği, demokratik bir sistem kurma açısından onu geri kalmış diğer ülkelerin büyük çoğunluğundan ayırır? 
Orta sınıfların diğer geri kalmış ülkelere göre güçlü olması 

S.31- Kast toplumsal katmanlaşmasında kastların yukarıdan aşağıya "temiz" ve "kirli" olarak sıralanması durumunu en iyi açıklayan? 
Kast katmanlaşması din ile desteklenmiştir. 

S.32- Marksizme göre devletin hakemliği yani yansızlığı hangi ortamlarda sözkonusu edilebilir? 
Eski egemen sınıfın gücünü yitirip yenisinin henüz egemenliğini kabul ettiremediği dönemlerde 

S.33- Kastlar ile toplumsal sınıflar arasındaki en önemli ve temel fark nedir? 
Toplumsal sınıflar arasında, kastlarda olmayan "dikeyine hareketlilik" denebilecek bir geçiş vardır. 

S.34- Kendiliğinden varolan bir toplumsal sınıfı, toplumsal güce dönüştüren temel unsur nedir? 
Sınıf Bilinci 

S.35- Geri kalmış ülkelerde toprak reformu niçin büyük ölçüde olanaksızdır? 
Topraksoylularla kentsoylular koşullar gereği işbirliği içinde olduklarından toprak reformunu zorlayacak bir mekanizma oluşmamıştır

 

 

S.1- İngiltere'nin tarih boyunca bir çok istiladan korunmasını sağlayan özellik nedir? 
İngilterenin bir ada devleti olması onu tehlikelerden korumuştur. 

S.2- Daha ileri bir düzen için çaba göstermeyi gerektiren milliyetçilik nedir? 
Toplumsal milliyetçilik 

S.3- "Pireneler" hangi ülkeyi diğerlerinden farklı bir konuma getirmiştir? 
İspanya 

S.4- "Efendi-Köle" ilişkisi hiçbirzaman sürekli ve kararlı olmaz diyen düşünür kimdir? 
Raymond Aron 

S.5- Hangi milliyetçilik ideolojisini besleyen kaynaklar arasında yer alır? 
Doyumsuzluk ezilmişlik milliyetçiliği güçlendirir. 

S.6- Çete savaşları ne zaman ve ne etkisiyle gelişmiştir? 
19.yy milliyetçilik akımları 

S.7- Kültürel emperyalizmin gelişmesine en büyük etkiyi sağlayan nedir? 
Kitle iletişim Araçları 

S.8- Toplu olarak ekonomik olanaklar artırmaktan ziyade ulusal bağımsızlığı hedef alan milliyetçilik türü hangisidir? 
Siyasal milliyetçilik 

S.9- İmparatorluk kurma, sürdürme siyasetini içeren kavrama ne denir? 
Emperyalizm 

S.10- "Kültür halkın yaşam biçimidir" diyen ve toplumsallaşmadan bahseden düşünür kimdir? 
Herzkovits 

S.11- Ulusal gücün alt yapısal öğeleri? 
Askeri Güç 
Toplumu çevreleyen doğal koşullar 
Toplumun demografik olanakları 
Toplumun ekonomik olanakları 

S.12- Pireneler hangi ülkeyi diğerlerinden farklı kılmıştır? 
İspanya 

S.13- siyasal Milliyetçilik ne için çaba harcanmasını gerektirmez? 
Daha ileri bir düzen geliştirmek 

S.14- Batı'da feodal düzenden çıkılırken milliyetçiliğe sahip çıkan sınıf nedir? 
Burjuvazi 

S.15- Milliyetçilik ideolojisini besleyen kaynaklara örnek? 
Doyumsuzluk, Güçsüzlük 

S.16- Efendi ve köle ilişkisi hiçbir zaman sürekli ve kararlı olmaz" diyen kimidir? 
Raymond Aron 

S.17- İmparatorluk kurma ve sürdürme siyasetini bir anlamda ideolojisini içeren kavrama ne denir? 
Emperyalizm 

S.18- Kültürel emperyalizmin gelişmesine en büyük etken nedir? 
Kitle İletişim Araçları 

S.19- Çağdaş toplumlar açısından aslında gerçek bir savaş nedenleri? 
Toplumsal nedenler 
Siyasal ve ekonomik nedenler 
Savunma amacı 
Askeri-Seçkinci eğilimler 

S.20- Ulusal gücün öğeleri? 
Doğal Koşullar 
Toplumun ekonomik yapısı 
Demografi 
Askeri Güç 

S.21- Kitle iletişim araçlarının etkisi hızla artarken günümüzde giderek yaygınlık kazanan nedir? 
Kültürel Emperyalizm 

S.22- Çağdaş toplumlar açısından gerçek savaş nedenleri? 
Savunma Amacı 
Siyasal ve ekonomik nedenler 
Toplumsal Nedenler 
Askeri-seçkinci eğilimler 

S.23- Yıllardır süren Türk-Yunan sürtüşmesinin sıcak çatışmaya dönüşmesini engelleyen en önemli neden nedir? 
Her iki ülkenin NATO üyesi olması ve Batı bloku içinde yer almaları 

S.24- İlkel toplumlarda çatışma nedenleri? 
Bazılarının yalnızca kendilerini savunması 
Bazıların kendilerine yapılan haksız bir isteği kabul etmemesi 
Bazılarının topraklar, kadınlar ve köleler elde etmesi 
Bazılarının intikam alması ve kendi dışındakilerini öldürüp dinsel törenlerde kullanması 

S.25- Endüstri kurmada, savaşta büyük nüfusa sahip olmak gerektiğini vurgulayan düşünür kimdir? 
Margethau 

S.26- Nato'nun görevi? 
Uluslararası sorunları savaştan önce barışçıl yollarla çözümlemek. 

S.27- Askeri ve ekonomik açıdan önem taşıyan yaş grubu nedir? 
20-40 

S.28- Askeri gücün oluşumunda kurumsal etkenlerin orduya etkisi hangi düzeyde belirleyicidir? 
Örgütlenme 

S.29- Çağdaş toplumlarda savaş nedenleri? 
Ekonomik 
Toplumsal 
Askeri 
Savunma 

S.30- Bölgesel savaşların görüldüğü bölgeler? 
İrlanda 
İspanya 
Irak 
Kıbrıs 

S.31- Bir toplumun kültürünün diğer toplumca benimsenmiş olması bir üstünlük ve zafer belirtisidir düşüncesi kime aittir? 
Mongenthau 

S.32- Daha ileri bir düzen için çaba göstermeyi gerektiren milliyetçilik nedir? 
Siyasal Milliyetçilik 

S.33- İnsan davranışlarındaki esneklik yada katılığın, kabul ya da reddetme eğilimlerinin otoriterlik ya da demokratikliğin kökenlerinde etkisi en çok olan öğe nedir? 
Toplumsal Kurumların 

S.34- Dünya ikili bir kutuplaşmadan uzaklaşırken "Soğuk Savaş"ın yerini de "Yumuşama" almıştır. Yumuşamanın getirdiği Sonuçlar? 
Bloklar arasındaki ilişkiler artmıştır 
Ekonomik alanda dışa açılma dönemine girilmiştir 
Kültür alış veriş yoğunlaşmıştır 
Bloklar içi dayanışma eski katılığını yitirmiştir. 

S.35- 20.yy'ın siyasal gelişmelerinin ürünleri? 
Ulusal bağımsızlık örgütleri 
Birleşmiş Milletler Cemiyeti 
Loncalar 
Çok uluslu şirketler 

S.36- Ulusal güç bakımından en önemli unsur nedir? 
Yiyecek bakımından kendi kendine yeterli olmak 

S.37- Batıda feodal düzenden çıkılırken milliyetçiliğe sahip çıkan sınıf Burjuvazi olmuştur. Oysa günümüzün geri kalmış ülkelerinde milliyetçilik ideolojiye daha çok aydınlar sahip çıkmaktadır. Bu durun nasıl açıklanabilir? 

Çünkü günümüzün geri kalmış ülkeleri için burjuvazinin yabancı ekonomik güçlerin temsilciliğini yapması daha karlıdır.    

 

S.1- Kadro partilerinin temel örgüt birimi nedir? 
Komite 

S.2- Farklı siyasal eğilimlerin temsilcisi olarak siyasal partiler nerede ortaya çıkmıştır? 
Eski Yunan 

S.3- Genelde eğitim ve gelir düzeyleri daha yüksek, bireyci eğilimleri daha gelişmiş siyaset adamlarına sahip olan ve güçlü parti disiplininden hoşlanmayan partiler hangisidir? 
Tutucu Partiler 

S.4- Yaptığı araştırmalarla kadro-kitle partisi ayrımına ön ayak olmuştur? 
Duverger 

S.5- Çağdaş anlamda siyasi partiler ilk kez nerede doğmuştur? 
Batı Avrupada 

S.6- Hangi Parti Aristokrasi ve burjuvanın oluşturduğu bir taban üzerinde kurulmuştur? 
Kadro Partileri 

S.7- Partilerin işçi sendikalarına yakın olduğu, arada dayanışmanın bulunduğu sistemlerde hangi partiler oluşmuştur? 
Sosyal Demokrat Partiler 

S.8- Üyelerinin özelliklerinden çok ideolojiye önem veren partiler hangisidir? 
Kitle Partileri 

S.9- Üyelerinin niteliklerine önem veren partiler hangileridir? 
Totoliter Partiler 

S.10- Komünist partilerin temel örgütlenme şekli nedir? 
Hücre 

S.11- Çağdaş anlamda siyasal partiler ilk kez nerede ve hangi yüzyılda doğdu? 
Batı Avrupada 19.yy 

S.12- İlk partiler hangi tür partilerdir? 
Kadro Partileri 

S.13- Partinin devletin üstünde değil onun koruyucusu olduğu ve devlet ile iç içe olduğu parti türü hangisidir? 
Faşist Partiler 

S.14- Çıkarların temsili açısından partileri ifade ediniz? 
Pragmatik Partiler+İdeolojik partiler+Geleneksel Partiler 

S.15- İşçi sınıfının mücadelesi sonucu oy hakkının yaygınlaştırılmasıyla birlikte ortaya çıkan partiler hangisidir? 
Kitle Partiler 

S.16- Farklı siyasal eğilimlerin temsilcisi olarak siyasal partiler nerede ortaya çıkmıştır? 
Eski Yunan 

S.17- İlk partileri ve onların uzantılarını yapısal olarak neyle adlandırabiliriz? 
Kadro Partileri 

S.18- Aristokrasi ve burjuvazinin oluşturduğu toplumsal tabanlar hangi partiyi yaratmıştır? 
Kadro Partileri 

S.19- İskandinav ülkeleri gibi, partilerin işçi sendikaları ve kooperatiflerle yakın bir dayanışma içinde olmalarına olanak veren sistemlerde hangi tip partiler doğmuştur? 
Sosyal Demokrat Partiler 

S.20- "Toplumsal Sözleşme" adlı kitap kimindir? 
J.J. Rousseau 

S.21- Türkiyede ilk siyasal partiler hangi dönemde ortaya çıkmıştır? 
İkinci Meşrutiyet 

S.22- Türkiye'de siyasal parti niteliğine uygun ilk örgüt nedir? 
İttihat ve Terakki Cemiyeti 

S.23- Türkiyede ilk serbest genel seçimler hangi tarihte yapılmıştır? 
1950 

S.24- Parti sayısından çok, partiler arasındaki kutuplaşmanın önem taşıdığını ve buna bağlı olarak siyasal çatışmanın niteliğinde belirli farklılıkların ortaya çıktığını savunan kimdir? 
Giovannı Sartori 

S.25- A.B.D'de siyasal parti adayları nasıl saptamaktadır? 
Partili seçmenlerin tercihiyle 

S.26- Komünüst Partilerin temel örgütlenmesi hangi birimle sağlanır? 
Hücre 

S.27- Kadro Partilerinin Özellikleri? 
Üye sayısının çok, üyelerinin niteliğinin önem taşıması 
Genel merkez otoritesinin zayıf olması 
Etkinliklerinin yalnız seçimle sınırlı olması 
Az, ama ekonomik bakımdan güçlü üyelere sahip olması 

S.28- Kitle Partilerinin özellikleri? 
Üyelerinin ekonomik bakımdan güçlü olmaması 
Sıkı bir oy disiplininin bulunması 
Bürokratik bir yapıya sahip olması 
Etkinliklerinin sürekli ve yaygın olması 

S.29- Bir ülkede siyasal parti sayısını belirleyen etkenlere ilişkin ifadeler? 
Parti sayısı, o ülkedeki toplumsal bölünmenin bir yansımasıdır 
Laiklik yanlıları ve karşıtlarının bulunması, prati sayısını artırabilir 
Parti sayısını belirleyen toplumsal bölünmelerin başında toplumsal sınıflar gelir 
Dinsel bölünmeler parti sayısının artmasında rol alabilir 

S.30- Türkiye'de siyasal parti niteliğine uygun ilk örgüt nedir? 
İttihat ve Terakki 

S.31- Faşist Partinin Özellikleri? 
Önderin düşüncelerinin tartışmasız doğru olması 
Askeri bir yapıya sahip olması 
İdeolojinin ikinci derecede önem taşıması 
Devletin denetimi dışından hiçbir güce izin verilmemesi 

S.32- Kemalist Partinin Özellikleri? 
Geçiş dönemi partisi olması 
Çoğulcu bir yapıya sahip olması 
Ocak örgütlenmesine dayalı yapısının olması 
Halkı daha demokratik bir aşamayla hazırlama işlevini üstlenmiş olması 

S.33- "Büyük çoğunluğun yöneten ve yönetilen bir azınlığın da yönetilen olması doğal düzene karşıdır. Bu anlamda demokrasi hiçbir zaman varolmadığı gibi, hiçbir zamanda varolmayacaktır. Sözleri kiime aittir? 
J.J. Rousseau 

S.34- Seçim sistemlerinin siyasal partilere etkisine ilişkin ifadeler? 
Orantılı temsil sistemleri, küçük partilerin yaşama şansını artırır 
Tek türlü çoğunluk sistemi, iki büyük parti yaratır 
Orantılı temsil sisteminde, tek partiye dayalı hükümet kurmak zorundadır 
İki Türlü çoğunluk sisteminde, seçim sonrasında ortak hükümetin kimler arasında kurulacağı bellidir. 

S.35- Siyasal partilerin işlevleri? 
Yönetim ile yönetilenler arasında iletişim sağlamak 
Farklı çıkar ve görüşlerde uzlaşabilenleri, birleştirmek 
Adayları saptamak ve seçmene karşı onlara kefil olmak 
Çıkar gruplarını belirli seçeneklerde birleştirmek 

S.36- Çağımızda en gelişmiş demokrasilerin yurttaşları günlük yaşamın her düzeyinde kendilerine ilişkin tüm kararlara katılma, özlemindedir. Bu durum kim tarafından "bireysel temsil" partilerden "demokratik bütünleşme" partilere geçiş olarak tanımlanmıştır? 
Naaumann 

S.37- A.B.D'de siyasi parti adayları nasıl saptanmaktadır? 
Partili seçmenlerin tercihiyle 

S.38- "Ulusal bağımsızlığın korunması çabası" hangi kavramla en iyi ifade edilir? 
Siyasal Milliyetçilik 

S.39- Kadro Partilerinin Özellikleri? 
Kamu oyunu seçim dönemlerinde etkilemek isterler 
Temel örgüt birimi komitelerdir 
Ünlü isimlerle yetinirler 
Seçimler arasında çalışmaları pek görülmez 

S.40- Marxist anlayışa göre bir toplumda birden fazla parti olmasının temel nedeni nedir? 
Sınıflar 

S.41- İki parti sistemini savunanların tezleri? 
Politik sorunlar iki büyük ve ayrı bölümde görülür, açıklık kazanır, sorunların çözümü kolaylaşır 
Kamu oyu bir bir ince, karmaşık ve ayrıntılı parçaya bölünmüş olmaktan kurtulur 
Hükümetlerde istikrar sağlanır 
İktidara daha serbest hareket olanağı verir 

S.42- Toplumun demokrasiye geçişini kolaylaştıracak kurumların gelişimini hedefleyen bir geçiş partisi niteliği taşıyan hangisidir? 
Kemalist Tek Parti 

S.43- Kitle iletişim araçlarının etkisinin baş döndürücü bir hızla artması hangi olguya önem ve yaygınlık kazandırmıştır? 
Kültür Emperyalizmini 

S.44- Osmanlı İmparatorluğu döneminde siyasal parti niteliğine uygun ilk örgüt olan İttihat ve Terakki Cemiyeti, tek parti egemenliğini neye borçludur? 
Orduya

 

Sosyal Medyada KpssRehber