Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Soru Ve Cevapları 4

Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Soru Ve Cevapları 4

   1633 23.10.2018

S.1- Kitle baskı gruplarına verilebilecek en iyi örnek nedir? 
İşçi sendikaları 

S.2- Kitle Baskı grupları? 
Esnaf Örgütleri 
İşçi Sendikası 
Çiftçi Örgütleri 
Gençlik Örgütleri 

S.3- Çağdaş topluluklarda bürokrasi olgusuna en büyük önemi veren bilim adamı kimdir? 
M.Weber 

S.4- Ekonomik bakımdan güçsüz toplum kesimlerinin oluşturdukları baskı grupları güçleri nedir? 
Örgütlenme Düzeyi 

S.5- Gelişmiş ülkelerde bürokrasi kavramı yerine hangisi kullanılır? 
Teknokrasi 

S.6- Estadrud işçi kuruluşu hangi ülkede görülmüştür? 
İsrail 

S.7- Jean Meyraud'a göre baskı gruplarının temel işlevlerinden biri nedir? 
Karar organlarına sorunlarına dair bilgi vermek 

S.8- Hangisi işveren ve büyük toprak sahiplerinin oluşturdukları baskı gruplarıdır? 
Kadro Baskı Gruplaı 

S.9- Ordunun siyasi yapısının ve eğilimlerinin oluşmasında önem taşıyanlar? 
Ülkenin gelişmişlik düzeyi 
Ekonominin büyüme ya da bunalım dönemlerinde bulunuşu 
Rejimin silahlı kuvvetlere verdiği önem ve onlara sağladığı koşullar 
Subay kesiminin toplumsal kökeni 

S.10- Komünizmi bir proleterya diktatörlüğünden çok bürokratların diktatörlüğü olarak gören bilim adamı kimdir? 
Max Weber 

S.11- Siyaset biliminin temel kaynaklarından "prens" adlı eser kime aittir? 
Makyavel 

S.12- İnsan doğasının değişebilir olduğunu vurgulamasıyla toplum bilimlerine katkıda bulunan ünlü düşünür kimdir? 
K.Marx 

S.13- "Amerikada Demokrasi" isimli eserin yazarı kimdir? 
Alexis de Tocqueville 

S.14- Yapısal ilişkiler içindeki öğelerden oluşan bütüne ne ad verilir? 
Sistem 

S.15- Üst yapı kavramı içinde değerlendirilenler? 
Kültürel Etkenler 

S.16- Alt yapı kavramı içinde değerlendirilenler? 
Doğa 
İnsan 
Teknolojik Yapı 
Ekonomi 

S.17- Sıcak iklim insan eğilimlerini geliştirdiğini savunan öne süren kimdir? 
Aristo 

S.18- Rus topraklarını diğer ülke ve kıtalardan ayırarak, kendince "Dünyanın Kalbi" olarak niteleyen kimdir? 
Mackinder 

S.19- "Tarihte neler oldu?" adlı eseri kim yazmıştır? 
G.Childe 

S.20- Gençliğin saldırganlığını demografik etkenlere bağlayan ünlü düşünür kimdir? 
K.Marx 

S.21- Merkezi iktidarın bazı yetkilerin yerel (bölgesel) organlar eliyle kullanmasına ne ad verilir? 
Yerinden Yönetim 

S.22- Kırsal kesim topluluklarına ait özellikler? 
Törelere Bağlılık 
Düşük eğitim 
Kaderci insan yapısı 
Yüzyüze iletişimin egemen olması 

S.23- Duvenger'e göre hangi ülkede demokratik rejime sahip ülkeler arasında yer almaz? 
Asya 

S.24- Toplumsal Kurumlar? 
Eğitim 
Din 
Siyaset 
Aile 

S.25- Siyasal İktidarın Özellikleri? 
En genel iktidardır, toplumun tümü üzerinde geçerlidir 
Diğer iktidarlara etki eder 
En üst noktadaki iktidardır 
En geniş, en yetkili ve kapsamlı iktidardır 

S.26- Sosyal devlet anlayışının oluşumuna katkı sağlayan hangaisidir? 
sosyalizm 

S.27- Devletin temel öğeleri? 
Ülke 
Egemenlik 
Ulus 
İktidar 

S.28- Cinsel ihtiyaçların bastırılması sonucu yücelme, saldırganlık nevroz gibi davranışların ortaya çıktığını savunan kimdir? 
Freud 

S.29- "Zihniyetimiz evren ile aramızda bir prizmadır" diyen düşünür kimdir? 
G.Bouthoul 

S.30- Libido kavramını ortaya çıkaran kimdir? 
Freud 

S.31- Freudun ileri sürdüğü Libido yerine hükmetme içgüdüsünü koyan düşünür kimdir? 
Adler 

S.32- Grup dinamiği kavramını ortaya atan ve geliştiren bilim adamı kimdir? 
Kurt Lewin 

S.33- Birincil grupların toplumsal yaşama egemen oldukları durumlarda toplumsal yapının aldığı şekil nedir? 
Otoriter 

S.34- Grup birliğinin dışa yansımasındaki tutumlara örnek? 
Sapmalara direnç göstermesi 

S.35- Bir gurubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacıyla hazırlanan teste ne ad verilir? 
Sosyometri Testi 

S.36- Marksizmde tarihin itici gücü nedir? 
Sınıf çatışmaları 

S.37- Proleter sınıflar yerine proleter uluslar düşüncesini ortaya atan kimdir? 
Sultan Galiev 

S.38- İnsanların , para cüzdanlarının şişkinliğine bakılarak sınıflandırılmasına karşı çıkan kimdir? 
K.Marx 

S.39- İngilterenin tarih boyuncu bir çok istiladan korunmasını sağlayan özellik nedir? 
Bir ada devleti olması 

S.40- Pireneler hangi ülkeyi diğerlerinden farklı bir konuma getirmiştir? 
İspanya 

S.41- Hangisi milliyetçilik ideolojisini besleyen kaynaklar arasında yer alır? 
Doyumsuzluk 

S.42- Kadro partilerin temel örgüt birimi nedir? 
Komite 

S.43- Genelde eğitim ve gelir düzeyleri daha yüksek, bireyci eğilimleri daha gelişmiş siyaset adamlarına sahip olan ve güçlü parti disiplininden hoşlanmayan partiler hangisidir? 
Tutucu Partiler 

S.44- Çağdaş anlamda siyasi partiler ilk kez nerede doğmuştur? 
Batı Avrupada 

S.45- Kitle baskı gruplarına verilebilecek en iyi örnek nedir? 
İşçi Sendikası 

S.46- Çağdaş topluluklarda bürokrasi olgusuna en büyük önemi veren bilim adamı kimdir? 
Max Weber 

S.47- Gelişmiş ülkelerde bürokrasi kavramı yerine hangisi gelmiştir? 
Teknokrasi 

S.48- Kadro baskı grupları güçlerini nereden alırlar? 
Üyelerinin niteliklerinden 

S.49- Kitle baskı gruplarının en iyi örneğini hangisi oluşturur? 
İşçi Sendikaları 

S.50- Ekonomik bakımdan güçsüz toplum kesimlerinin oluşturdukları baskı grupları güçlerini nereden alırlar? 
Örgütlenme düzeyi 

S.51- Hindistan'da ekonomik ve toplumsal koşullar Türkiye'nin gerisinde olduğu halde askeri darbe olmaması nasıl açıklanabilir? 
Hindistanda ulusal bağımsızlık hareketine sivil aydınlar öncülük etmiştir 

S.52- Çağdaş toplumlarda bürokrasi olgusuna en büyük önemi kim vermiştir? 
M.Weber 

S.53- Gelişmiş ülkelerde bürokrasi kavramı yerine hangisi gelişmiştir? 
Teknokrasi 

S.54- Demokratik sol partilerle işçi sendikaları ve kooperatifler arasında kurulan sürekli ittifaklar nerede görülür? 
İskandinav Ülkeleri 

S.55- Estadrud işçi kuruluşu hangi ülkede görülmüştür? 
İsrail 

S.56- İşçi sendikaları hangi silahı kullanarak hükümetin kendilerini ciddiye almaları sağlar? 
Grev 

S.57- Kendilerine bağlı baskı grupları oluşturma yoluna ilk giden hangi partiler olmuştur? 
Sosyalist ve Komünüst Partiler 

S.58- Kadro baskı grupları güçlerini nereden alırlar? 
Üyelerinin niteliklerinden 

S.59- Kitle baskı gruplarının en iyi örneğini hangisi oluşturur? 
İşçi Sendikaları 

S.60- Ekonomik bakımdan güçsüz toplum kesimlerinin oluşturdukları baskı grupları güçlerini nerede alırlar? 
Örgütlenme düzeyi 

S.61- Hindistan'da ekonomik ve toplumsal koşullar Türkiye'nin gerisinde olduğu halde askeri darbe olmaması nasıl açıklanır? 
Ulusal bağımsızlık hareketine asker kökenli aydınlar değil, sivil aydınlar öncülük etmiştir. 

S.62- Çağdaş toplumlarda bürokrasi olgusuna en büyük önemi kim vermiştir? 
M.Weber 

S.63- Gelişmiş ülkelerde bürokrasi kavramı yerine hangisi gelişmiştir? 
Teknokrasi

Sosyal Medyada KpssRehber