Eğitim Bilimleri 25 Soru Ve Cevabı 2

Eğitim Bilimleri 25 Soru Ve Cevabı 2

   601 21.10.2018

1. “Bir çocuk sesleri ayırt etmeyi öğrendikten sonra müzikteki notları kendisine öğretebiliriz.” Bu durumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklayabiliriz

a)      Hazır bulunuşluluk

b)      Büyüme

c)      Olgunlaşma

d)      Gelişim

e)      Genel uyarılmışlık

2. Albert isimli bir çocuğa beyaz bir tavşanla oynarken çok şiddetli bir gürültü verilir. Her tavşanı görmesinde bu şiddetli gürültü verilir. Bu durum karşısında Albert’in beyaz türlü nesne ve cisimlerden korkması nasıl bir öğrenmedir?

a)      Klasik şartlanma

b)      Operant şartlanma

c)      Sosyal öğrenme

d)      Ayırt etme

e)      Genelleme 

3. Aşağıdaki kavramlardan hangisi duyusal kayıt sürecinde yer almaz?

a)      Dikkat

b)      Algılama

c)      Tanıma

d)      Kavrama

e)      Algıda seçicilik 

4. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içi iletişimi arttırmak için öğretmene düşen görevlerden birisi değildir?

a)      Konuşma yeteneğini geliştirme

b)      Ders arasında sık sık uyarılar yapmak

c)      Öğrencilere saygı gösterme

d)      Öğrencileri dikkatli dinleme

e)      Öğrencilere güler yüz gösterme  

5. Bir fabrikada işçilere parça başına (10 parça) ücret ödenmektedir. Bu durum hangi pekiştireç tarifesiyle açıklanabilir?

a)      Sabit oranlı

b)      Sabit aralıklı

c)      Değişken aralıklı

d)      Değişken oran aralıklı

e)      Sistematik oranlı 

6. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli belleğin kavrama boyutunu ele alır?

a)      Davranışsal

b)      Anlamsal

c)      Yöntemsel

d)      Olgusal

e)      Duyuşsal

 

7. Çok sayıda bilginin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe tutarlı bir şekilde aktarılmasını sağlamak için aşağıdaki araç ve yöntemlerden etkisi en az olan hangisidir?

a)      Sıraya dizme

b)      Koruyucu tekrarlar

c)      Kavramsal basamaklar dizisi

d)      Çağrışımsal basamaklar dizisi

e)      Anlamlandırma stratejileri 

8. Aşağıdakilerden hangisi ikincil pekiştireç-lerdendir?

a)      Elektrik şoku

b)      Yiyecek

c)      Sevgi

d)      Şefkat

e)      Para 

9. Bir gencin müzikten gerçekten hoşlandığı bir piyano çalmayı öğrenme süresi, ailesini memnun etmek amacında olan bireyin öğrenme süresinden daha kısa olacaktır. Bu örnekte aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkisi belirtilmiştir?

a)      Geri bildirim

b)      Kaygı derecesinin

c)      İçsel pekiştirecin

d)      Daha önceki bilgilerin

e)      Bedensel ve zihinsel olgunlaşmanın

10. Aşağıdakilerden hangisi savunma mekaniz-malarının fonksiyonlarından birisi değildir?

a)      Kaygı huzursuzluk ve gerilimleri bir dereceye kadar hafifletmesi.

b)      Bireyin, topluma ve çevresine uyumunu kolaylaştırması

c)      Benliği tehdit ve çatışmalardan koruması

d)      Engellemenin etkisinin azaltması.

e)      Problemlerin çözüm yolunu göster-mesi 

11. Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin tanımı ile ilgili değildir?

a)      Öğrenme davranışlardaki değişimle ilgilidir.

b)      Öğrenme süreklidir.

c)      Öğrenme direkt olarak görünmez, sadece öğrenen kişinin davranışları incelenerek fark edilir.

d)      Öğrenme, bellekteki bir değişmedir.

e)       Öğrenme, her zaman olumlu bir türdedir.   

12. Aşağıdakilerden hangisi olgusal belleğin en önemli niteliğini açıklamaktadır?

a)      Tecrübe

b)      Yer

c)      Zaman

d)      Şekillendirme

e)      Sembolleştirme 

13. Organizmanın kendisinden beklenilen görevleri yapabilecek düzeye gelmesine ne ad verilir?

a)      Olgunlaşma

b)      Büyüme

c)      Hazır bulunuşluluk

d)      Gelişme

e)      Genel uyarılmışlık

 

14. Algılama nedir?

a)      Uyarıcıların uzun süreli bellekte saklanması

b)      Uyaranların önceden öğrenilenlerle bütünleştirilmesi

c)      Uyarıcıların zihinde yorumlanması

d)      Uyaranların kısa süreli bellekte işleme konması

e)      Uyaranların duyusal olarak incelenmesi 

15. Derslerde kavram haritası kullanmanın bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasında ne gibi katkısı olabilir?

a)      Konuya dikkati artırır.

b)      Algılamayı kolaylaştırır.

c)      Konunun anlamlandırılmasını sağlar

d)      Konunun tekrar edilmesine katkıda bulunur.

e)      Konunun zihinse örgütlenmesini sağlar. 

16. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci başarısını etkileyen bir duyuşsal özellik değildir?

a)      Akademik benlik tasarımı

b)      Güdü

c)      Derse yönelik tutum

d)      Genel yetenek

e)      İlgi 

17. Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli belleğin özelliklerinden biri değildir?

a)      Kapasitesi sınırlıdır.

b)      Bilgiyi koruma süresi sınırlıdır.

c)      Bilgiyi depolar

d)      Bilgiyi iletir

e)      Bilgiyi aktarır 

18. Uzun süreli bellekte konunun uygun bir şekilde yerleşmesi ve şemalandırılması için en uygun yol aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Materyal kullanma

b)      Kavram haritası kullanma

c)      Algısal ayırt edebilirlik

d)      Sembolleşme

e)      Genelleme 

19. Olumlu pekiştirme,

a)      İstendik davranışın sıklığını artırmak için pekiştireç uygulamasıdır.

b)      Öğrencinin istendik davranışa yaklaşmasını sağlayan pekiştireç

c)      Öğrenciyi ödüllendirme işleminin durdurulması

d)      Öğrenciyi cezalandırma işleminin durdurulması

e)      Öğrenciyi motive etmenin simgesidir. 

20. Deneğin daha önce öğrendiği davranışı zayıflatmak için davranmanın her yapıldığında deneğe ceza verilmesi aşağıdaki işlemlerden hangisidir?

a)      Bastırma

b)      Söndürme

c)      Olumsuz pekiştireç

d)      Unutma

e)      Uyarma

 

21. Aşağıdakilerden hangisi duyusal kayıtın en fonksiyonel kısmıdır?

      a) Algı                    b) Dikkat

      c) Seçicilik              d) Tanıma

      e) Gruplama 

22. Bir insan rastgele bir caddede sağa sola bakarak yürür. Ertesi gün bir mağazanın ismi sorulduğunda hemen cevap verir. Bu öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?

a)      Gizil öğrenme

b)      Kavram öğrenme

c)      Modelden öğrenme

d)      Tam öğrenme

e)      Davranışsal öğrenme 

23. Sınava hazırlanmakta olan iki grup öğrenciden A grubunun öğrencileri günde iki saat çalışarak bir haftada, B grubunun öğrencileri ise haftanın bir gününde 10 saat çalışarak hazırlanmışlardır. Sonuçta A grubunun öğrencilerinin daha başarılı olduğu gözlenmiştir.

 Bu durum öğrenme ilkelerinden hangisine bir örnektir?

a)      Güdülenme

b)      Tekrar sayısı

c)      Aralıklı çalışma

d)      Elde edilen sonucun bildirilmesi

e)      Öğrenmeden sonra yapılan etkinlik 

24. Sözel ip uçlarından yönergelerin en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

a)      Öğrencilerin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlamasını sağlar.

b)      Öğrencilerin kendilerine gelen mesajlara anlam vermesini sağlar.

c)      Karmaşık olguların ve soyut kavramların anlaşılmasını sağlar.

d)      Öğrencilerin öğrendiklerini tekrar etmelerini sağlar.

e)      Öğrencilerin beklentilerini göz önünde bulundurur.  

25. Davranışçı öğrenme ilkeleri eğitimde psikolojide ve iş yerinde sık sık uygulanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi sınav kaygısı olan bir öğrencinin sınav kaygısının giderilmesinde uygulanacak davranışçı öğrenme yaklaşımıdır?

a)      Kaçınma koşullanması

b)      Sistematik duyarsızlaştırma

c)      Premack ilkesi

d)      Marka biriktirme

e)      Edimsel koşullanma

kpssrehber.com

CEVAB ANAHTARI

1.C

2.E

3.D

4.B

5.A

6.B

7.A

8.E

9.C

10.E

11.E

12.A

13.A

14.C

15.E

16.D

17.C

18.B

19.A

20.C

21.D

22.A

23.C

24.A

25.B

Sosyal Medyada KpssRehber