Avrupa Tarihi Kısa Özet

Avrupa Tarihi Kısa Özet

   1360 14.11.2018

AVRUPA’DA Ki GELİŞMELER ve OSMANLI DEVLETİNE ETKİLERİ

A)Haçlı Seferleri
Nedenleri;
*Kudüs’ü Müslümanlardan almak
*Doğudaki ticaret yollarını ele geçirmek
*Bizans’ın Avrupa’dan yardım istemesi
*Papanın Cenneti vaat etmesi  – Kışkırtması
Sonuçları;
*Papaya ve Kiliseye güven azaldı
*Feodalite zayıflamaya başladı
*İslam dünyası üzerinde Türklerin etkisi arttı
*Kağıt – Pusula – Barut Avrupa’ya geçti
B)Yüzyıl Savaşları (1337-1453)
Nedeni;
*İngiltere’nin, Fransa’ya hâkim olma düşüncesi
Sonuçları;
*İngiltere’de feodalite zayıfladı
*İngiltere’de iç savaş başladı
*Osmanlı’nın, Balkanlarda ilerlemesi kolaylaştı
*Fetret Devrinde dış saldırı ihtimalini engelledi

C)Coğrafi Keşifler
Nedenleri;
*Ticaret yolarının Türklerin elinde olması
*Doğu’nun zenginliğine doğrudan sahip olma isteği
*Pusulanın kullanılması, dayanıklı gemilerin yapılması
Sonuçları;
*Christophe Colomb; 1492’de Amerika kıtasını keşfetti, fakat burasını Hindistan zannetti.
*Amerigo Vespucci; 1507’de Amerika kıtasının Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu kanıtladı.
*Bartolomeus Dias;1487’de Ümit Burnu’nu keşfetti
*Vasco da Gama; 1489 Ümit Burnu’nu geçerek Hindistana ulaştı
*Ferdinand Macellan; İlk dünya seferini düzenledi.
*Del Kano; Macellan’ın ölümünden sonra onun seyahatini tamamlayarak, Dünya’nın yuvarlak olduğunu ıspatladı.
*Dünya üzerinde yeni yerler yeni kültürler keşfedildi
*Avrupalılar yeni coğrafyaları sömürgeleştirdi
*Keşfedilen yerlerdeki madenler Avrupa’ya taşındı
*Avrupa zenginleşti, Osmanlıdaki ticaret yolları önemini kaybetti
*Osmanlı, K.S.S zamanında keşiflere tedbir amaçlı Hint deniz seferleri düzenlemiş fakat başarısız olmuştur
*Avrupalılara, Kapitülasyonlar verilmeye başlandı
*Don-Volga ve Süveyş Kanalları projesi hazırlandı fakat uygulanmadı.

D)Rönesans

Nedeni;
*Haçlı seferleri ile matbaanın Avrupa’ya gelmesi
*Skolastik düşüncenin önem kaybetmesi
*Coğrafi Keşifler sonucu zenginleşen Avrupa’nın Bilime ve Sanata önem vermesi (Mesen Sınıfı)
Sonuçları;
*Skolastik düşüncenin yerini deney ve gözleme dayalı Pozitif düşünce aldı.
*Reform hareketlerinin başlamasında etkili oldu

E)Reform
Nedeni;
*İncilin, Latinceden diğer dillere çevrilmesi
*Rönesans ile skolastik düşüncenin zayıflaması
*Osmanlı Devletinin reformcuları desteklemesi
Sonuçları;
*Avrupa’da yeni mezhepler ortaya çıktı. (Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm )
*Katolik kilisesinin gücü kırıldı
*Laik eğitim uygulaması başladı

XVII. YY’da AVRUPA

A)Otuzyıl Savaşları (1618-1648)
*Kutsal Roma Germen imparatorluğu – İspanya ittifakının, Fransa, İsveç, Danimarka ve Hollanda’ya saldırmasıyla başladı.
Sonuçları;
*Kutsal Roma Germen İmp. savaşı kaybetti.
*Avrupa halkına  istediği mezhebi seçme hakkı tanındı
*1648 Vestefalya Barışı imzalandı

B)Yediyıl Savaşları (1756-1763)
*İngiltere ile Avusturya-Rusya-Fransa arasında gerçekleşti
*Savaşta ekonomik sıkıntıya düşen İngiltere, yeni vergiler çıkardı. Savaşı İngiltere kazandı.
Sonuçları;
*Amerika’da İngiltere’ye bağlı 13 Koloni yeni vergilerden dolayı isyan etti.
*Fransa, İngiltere’ye karşı 13 Koloniye destek verdi ve Amerika bağımsızlığını kazandı. (1783)
*“Özgürlük Heykeli” Fransa tarafından Amerika’ya hediye edildi. (1886)

XVIII. YY’da AVRUPA

A)Sanayi İnkılabı
*XVIII. yy’da, İngiltere’de başladı.  İnsan gücünün yerini makineler aldı.

Sonuçları;
*Sömürgecilik faaliyetleri ortaya çıktı
*Silah sanayisi gelişti, Avrupa orduları önemli güç haline geldi.
*Kırdan şehirlere göç hızlandı, İşçi sınıfı ortaya çıktı.
*Tarım ekonomisi yerini sanayiye bıraktı.

Osmanlı’da Sanayi Devrimin Sonuçları;
*Makinada  dokumacılık Avrupa’da gelişince, Osmanlında ki el tezgahları ile çalışan küçük dokuma atölyeleri önemini kaybetti.
*İşsizlik arttı
*Osmanlıdaki tarım üretimi , Pazar ekonomisine dönüştü.  (Pamuk-Tütün)
*Osmanlı ekonomisi Ham madde satan, işlenmiş ürün alan ekonomiye dönüştü.
*Lonca Teşkilatı önemini kaybetti.
*1860  Islah-ı Sanayi komisyonu kuruldu
*1913 Teşvik-i Sanayi Kanunu (Vergi muafiyeti verildi)

B)Fransız İhtilali (1789)
Nedenleri;
*Fransa’da uygulanan ağır vergiler
*Toplumsal sınıf ayrımı (Halk, Soylular, Rahipler, Burjuvalar)
*Saray’ın lüks harcamaları
Sonuçları
*Demokrasi, İnsan Hakları, Özgürlük, Hürriyet ve Liberalizm gibi kavramlar ortaya çıktı.
*Milli Egemenlik fikrinin ortaya çıkması merkezi krallıkları tedirgin etti.
*Yeni çağ kapandı, Yakın çağ başladı
Osmanlıdaki Sonuçları
*Çok uluslu imparatorluk yapısına sahip olan Osmanlı Devletini olumsuz etkiledi
*ilk isyan eden ulus 1804’de Sırp’lar oldu, akabinde diğer uluslarda isyan etmeye başladı.
*Osmanlı devletinin dağılma sürecini hızlandırdı.
*Osmanlıda Demokratik sürecin başlamasında etkili oldu. (Tanzimat, Islahat, Meşrutiyet)

C)Viyana  Kongresi (1815)
Nedeni;
*Avrupa’da Fransız İhtilalinin getirdiği olumsuz koşulları görüşmek ve tedbir almak için toplandı.
*İhtilalin bütün Avrupa’ya yayılmasını engellemek
Sonuç;
*Avusturya, İngiltere, Prusya v e Rusya’nın önderliğinde toplanan kongre her türlü milliyetçi hareketleri önleme kararı aldı
*Avrupa’nın herhangi bir yerinde ortaya çıkacak isyanlara karşı ortak hareket edilecek
NOT: Osmanlı Devletinin paylaşımı meselesi  ilk kez burada ortaya çıktı, (Şark Meselesi) (Hasta Adam)

E)1830 İhtilalleri
*Fransa kralının 1815 Viyana Kongresi gereği Anayasa’yı çiğnemesi üzerine ortaya çıktı.
Sonuç
*Fransa’da yeni kral Meşruti Krallık Rejimini yeniden getirdi.
*Avrupa’da Liberal demokrasi güçlenmiştir

F)1848 İhtilalleri
*Avrupa’da sanayi devrimi sonrası, İşçi hareketleri bir takım hak taleplerinde bulunmasıyla başladı
Sonuç;
*Avrupa’da Demokratikleşme hareketleri güç kazandı
*Sosyal Hukuk devlet anlayışı ortaya çıktı
*İtalya ve Almanya’nın siyasi birliklerini tamamlamasına zemin oluşturdu.
*Fransa’da cumhuriyet ilan edildi
*Avusturya’daki Macar ve Leh mültecileri Osmanlı’ya sığındı

G)Almanya ve İtalya’nın Siyasi Birliğini Tamamlaması
 İtalya;
*Piyemonte Krallığı önderliğinde 1870’de kuruldu
Almanya;
*Prusya Krallığı önderliğinde 1871’de kuruldu
Sonuçları;
*Avrupa’da iki yeni ve güçlü sömürgeci devletin çıkması, sömürgecilik yarışını şiddetlendirdi.
*I. Dünya Savaşının çıkmasını tetikledi

Sosyal Medyada KpssRehber